Dernek Tüzüğü

 

 

 

TÜZÜK   (2020)

I. KISIM

(GENEL HÜKÜMLER)

 

Derneğin

Adı

 

 1.  

 1. Bu tüzük, KIBRIS (TÜRK) TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ olarak isimlendirilir.

 2. Derneğin faaliyet göstermekte olduğu faaliyet alanı ile meşgul olmuş ve/veya bu faaliyetlerle ilgilenmiş ve bu tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş ve/veya kaydedilecekler için KIBRIS (TÜRK) TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ adında bir Dernek kurulmuştur.

 3. Derneğimiz, kısa isim olarak KTTB olarak adlandırılır. Ayrıca, CYPRUS (TURKISH) PUBLIC TRANSPORT  ASSOCIATION olarak da ingilizce karşılığı olarak anılacaktır.

 

Derneğin

Amblemi

veya

Logosu

 

2.

Derneğin resmi ve kayıtlı amblem ve/veya logosu Ek-1’de sunulmuştur.

 

Kapsam

3.

Bu tüzük, derneğe üye olma ve üyelikten çıkma şartlarını; genel kurulun, yönetim kurulunun, sicil kurulunun, denetleme kurulunun, disiplin kurulunun, komitelerin ve bölge temsilcilerinin oluşumunu; çalışma esaslarını, görev ve yetkilerini; yönetici, üye ve diğer görevliler ile derneğin çalışma usül ve esaslarını kapsar.

 

Tefsir

4.

Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Dernek” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliğini,

“Başkan” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Başkanını,

“Genel Kurul” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliğinin Genel

  Kurulunu,

“Genel Kurul (Divan) Başkanı” Genel Kurul oturum başkanını,

“Yönetim Kurulu” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim

  Kurulunu,

“Sicil Kurulu” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliğinin Sicil Kurulunu,

“Denetleme Kurulu” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Denetleme

  Kurulunu,

“Disiplin Kurulu” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Disiplin

  Kurulunu,

“Üye” Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliğine kayıtlı bulunan Tüzel

  ve/veya gerçek kişileri,

“Temsilci” Yönetim Kurulunca atanan ve birliğimizi temsil eden kişiyi,

“Kişi” Derneğimizde görev yapan yöneticileri ve üyelerini,

“Yönetici” Seçim veya atama suretiyle, sürekli veya geçici; fahri veya ücretli

  olarak birlikte görev yapan kişi veya kişileri,

“Sektör” Taşımacılık alanında faaliyet gösteren tüm paydaşları;

“Paydaş” Toplu taşımacılar (kara, deniz ve hava), taksiciler, nakliyeciler, tır

  ve kamyoncular,

anlatmaktadır.

                                       

 

Yasal

Adres

5.

Derneğin merkezi Lefkoşa, K.K.T.C’dir.

Yasal kayıtlı adresi ise; Mustafa kombos iş merkezi ofis no  1 gazeteci kemal aşık caddesi küçük kaymaklı Lefkoşa

Lefkoşa - K.K.T.C’dir.

 

Derneğin Merkezi

ve

Şube

Açma

Koşulları

6.

 1. Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliğini’nin yönetim merkezi Lefkoşa’dır. Birlik yönetim kurulu gerekli gördüğü ve ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde genel kurulunun kararı ile şube ve/veya şubeler açabilir.

 2. Şube:

Birlik merkezi ile diğer yerleşim birimleri arasındaki üyelerle ve bireylerle iletişimi sağlamak ve derneğin 10(1) maddesini gerçekleştirmek amacıyle kurulur. Şube ve/veya şubeler, Dernek tüzük hükümlerine ve bu tüzük altında yapılan yönetmeliklere tabidir.

 

İletişim

7.

Dernek iletişimini üyeleriyle ve ilgi duyan herkesle sağlayabilmek için günün çağdaş olanaklarından faydalanır. Bu amaçla;

 1. Elekronik Posta (e-mail),

 2. Web Sayfası,

 3. Sosyal paylaşım siteleri (Facebook, twitter instagram vb.),

 4. Posta Kutusu,

 5. Faks, ve

 6. Medya;  gibi olanakları kullanmaktadır.

 

Derneğin

Niteliği

8.

Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Derneği, kamu tüzel kişiliğe sahip özerk bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz; siyasetle meşgul olmayan ve hiçbir zaman da meşgul olmayacaktır. Ayrıca, derneğimiz herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olmayan ve hiçbir zaman da bağlı olmayacaktır.

 

Temsiliyet Yetkisi

9.

Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Derneğini, devlet yetkili organ ve makamları ile Kamu, Kurum ve Kuruluşlarında, üye olunan federasyon ve/veya federasyonlarda ve diğer Ulusal ve Uluslararası Federasyon ve birliklerde temsil etmek münhasıran ve tek başına Dernek Başkanına aittir. Ayrıca, başkan ve yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen kişi ve/veya kişilerde temsile yetkilidir.

 

Derneğin

Amacı

10.

 1. Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri ve/veya sahipleri arasında birliği,  beraberliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak;

 2. Ülke sınırları içinde yolcu taşımacılığında ve/veya yük taşımacılığında  hakkaniyet ve adalet ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmak;

 3. Dernek üyelerinin hak ve menfaatlarını sağlamak;

 4. Ülke sınırları içerisinde taşımacılık alanında faaliyet gösteren tüm paylaşları bir çatı altında toplanmasına öncülük etmek;

 5. Ülke sınıraları içerinde toplu taşımacılık yapan sektörlerin şirketleşmelerine öncülük ve girişimcilik yapmak;

 6. Günün çağdaş koşullarına uygun olarak toplu taşıma araçlarının üyeleri tarafından yenilenmesi ve  kullanılmasını sağlamak;

 7. Kırsal kesim (kent ve şehir dışı yerler) bölgelerinde faaliyet gösteren üyelerimizin desteklenmesi ve faaliyetlerinin devamının sağlanması; ayrıca, şirketleşmelerde bu üyeleremize de yer verilmesini sağlamak;

 8. Devlet ve/veya özel sektörde yapılması gereken hertürlü taşımacılıkta tek yetki sahibi olmak;

 9. Mesleki ehliyete sahip olacak bireylerin öncelikle derneğimizin üyesi olması yönünde ve/veya derneğimizden yeterliliğe haiz olduğuna dair belge alınarak ilgili makamlarda işlem başlatması ve/veya ilgili makamlar tarafından derneğimizin görüşüne ve/veya onayına başvurulmasının sağlanması hususunda yasal mevzuatta değişiklikler yapılmasını sağlamak;

 10. Yolcu ve/veya yük taşımacılığı yapan tüm paylaşlarının ücret belirlenmesinde etkin ve yetkili olmak.

Amaca

Uygun Faaliyetler

11.

 1. Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Derneği işletmecileri ve/veya sahipleri arasında birliği, beraberliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla politik ve/veya siyasi ayırım yapmaksızın sektör bireylerini derneğimiz çatısı altında toplar, geliştirir, diğer ulusal ve uluslararası birlik ve/veya dernek ve/veya federasyonlarla dayanışma ve işbirliği bağlarını kuvvetlendirir;

 2. Ülkemizde, faal bulunan sektör iş dallarını geliştirir ve ülke geneline yaygınlaştırmak için çalışmalar yapar;

 3. Yolcu ve/veya yük taşımacılığı yapan sektör çalışanlarının çağdaş bilimsel esaslara göre yapılması, gelişmesi ve yayılması için gerekli çağdaş bilimsel çalışmaları güncel olarak yapar ve taşımacılık alanındaki uzman kişilerin bilgilerinden yararlanır;

 4. Sektörün güvence altına alınması doğrultusunda; sektörle ilgili devletin tüm organlarına (Bakanlık, Daire, Müdürlük, Başlanlık, Encümen, Komisyon ve Komite vb gibi) gerek yazılı gerekse sözlü olarak önerilerde bulunur ve bu önerilerin benimsenip, uygulanması ve yasallaşması için çaba harcar;

 5. Gerek dernek üyelerinin, gerekse sektörün hak ve menfaatlarını en yüksek düzeyde tutar;

 6. Gerek toplu, gerekse münferit yolcu ve/veya yük taşımacılığının şehirler,  kasabalar ve köyler arasında; ayrıca belediye hudutları dahilinde düzenli ve etkin olarak yapılması için şirketleşme ve/veya kooperatifleşme  sistemin kurulmasını sağlar;

 7. Dernek üyelerinin, sektör paylaşlarının ve vatandaşın karşılıklı hak ve menfaatlerinin dengeli olmasını sağlar;

 8. Ülke genelinde yasal olan taşımacılık sisteminin denetlenebilir bir yapıda olmasını sağlar;

 9. Gayrı yasal (korsan) olarak taşımacılıkla iştigal olan kişilerin tespit edilmesini, haklarında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmasını, ilgili mercilerin gereğini yapmaması durumunda gerek gayrı yasal faaliyet gösterenleri gerekse ilgili makamları dava etmek;

 10. Taşımacılıkla ilgili terminallerin günün çağdaş ve bilimsel metodlara  dayalı olarak inşa edilmesi ve faaliyet göstermesi için projeler hazırlar ve ilgili makamlara sunar.

 11. Terminallere kolaylıkla gelinip gidilebilecek semt ve bölge duraklarının  tespit edilmesinde ilgili makamlarla istişarelerde bulunur;

 12. Sektörün faaliyetlerini düzenli ve kesintisiz sürdürebilecekleri gerekli her türlü tesisin yapılmasına katkı koyar;

 13. Sekörde yeteri kadar mesleki ehliyete haiz bireylerin yetişmesi ve denetim altında olması için gerekli çalışmaları yetkili ve ilgili makamlarla birlikte yapar;

 14. Sektörde faaliyet gösteren tüm mesleki ehliyete sahip bireylerin kayıtlarını düzenli tutar;

 15. Derneğin masraflarını karşılamak ve sosyal imkanı sağlamak amacı ile bütün üyelerin derneğe devamını ve ilgisini sağlamak bakımından gerekli lokal ve/veya sosyal tesisleri kurar, geliştirir ve devamını sağlar;

 16. Yukarıda sayılan görevleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için yarar gördüğü gelir getirici faaliyetleri ilgili makamlardan izin almak koşuluyla yapar (balo, yemek, piyango vb gibi).

 

Kurucuların Adı Soyadı, Meslek, İkametgah

ve

Uyrukları

12.

Kurucu üyeler; derneğin ilk kayıtlı ve kurucu üyeleridir. Kurucu üyelerin adı soyadı ile uyrukları aşağıda belirtilmiştir.

        Adı – Soyadı                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1 ve Ek 2 de belirtilmiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurucu Üyelerin tümü K.K.T.C yurttaşıdır.

 

Üyelik

Başvuruları

ve

Üyelik Koşulları

 

13.

Derneğe her zaman yeni üye kabul edilebilir. Derneğe üye olmak isteyen tüzel ve/veya gerçek kişiler gerekli resmi evraklarla birlikte, dernek üye kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra başvurabilirler. İlgililer tarafından yapılan üyelik başvurularını sicil ve yönetim kurulları en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirip karara bağlar ve ilgili kişiye kararı yazılı olarak bildirir. Tüzel ve gerçek kişiler; devlet resmi makamlarınca gerekli kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu tüzükte yazılı usul ve şartlara uygun olarak asli üye olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Asli Üye Olma Şartları:

 1. Tüzel Kişiler İçin;

 1. Dernek üye kayıt başvuru formu,

 2. Şirket onay belgeleri,

 3. Direktör belgesi,

 

 1. Gerçek Kişiler İçin;

 1. K.K.T.C vatandaşı olmak ve/veya yabancı uyruklu olan şahısların aşağıdaki şartlardan başka K.K.T.C’de ikamet etme hakkına sahip olmaları ve/veya ilgili makamlardan iş kurma, işyeri açma ve  çalıştırma izin belgeleri ile ikamet izni almaları koşuluyla üyelik için başvuruda bulunabilirler.

 2. Dernek üye kayıt başvuru formu,

 3. Kimlik kartı aslı ve fotokopisi veya pasaport aslı ve fotokopisi,

 4. İkametgah belgesi,

 5. Sabıka kayıt belgesi,

 6. Çalışma izinliler için çalışma belgesi

 1. Tüzel ve gerçek kişilerde ortak hükümler;

 1. 18 yaşını bitirmiş olmak;

 2. İyi ahlak sahibi olmak;

 3. Kararlaştırılmış aidat parasını taahhüt etmek;

 4. Derneğin basılı üye kayıt formunun eksiksiz ve tüzüğe uygun olarak doldurulmuş ve 15 gün süre ile dernek ilân tahtasına asılmış olması ve bu süre zarfında hiçbir itirazın yapılmamış veya yapılmışsa Sicil Kurulu tarafından reddedilmiş olması;

 5. Doğruluğunu imzası ile belirtmiş olmak;

 

Üye

Türleri

 

14.

Derneğin aşağıda açıklanan 5 (beş) tür üyesi bulunmaktadır.

 1. Kurucu Üye:

Resmi makamlar tarafından Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Derneği) tescil olunurken, bu tüzüğün 12’nci maddesinde adı soyadı yazılı olan kişileri ifade eder. Kurucu üyeler; derneğin ilk kayıtlı ve kurucu üyesidirler. Kurucu üyeler, Dernek resmen onayladıktan sonra asli üyeliğe doğrudan geçerler ve bu tüzükte belirtilen asli üyelerin bütün haklarına sahip olurlar. Ayrıca, asli üyelerin yerine getirmekle yükümlü olduğu yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmekle de mükelleftirler. 

 1. Asli Üye:

Bu tüzüğün 13’ncü maddesine göre uygun başvuru yapan, 15’nci maddesine uygun olarak derneğe kayıt ve kabul edilen ve 16’ncı maddedeki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getiren tüzel ve/veya gerçek kişilerdir.

 1. Mesleki Ehliyetli Pasif Üye:

Asli üyeler yanında profesyonel olarak çalışan “profesyonel sürücü ehliyetine sahip” kişileri ifade eder. Bu üyeler, mesleki ehliyete haiz kişilerden meydana gelir. Bu üyeler, her yıl mesleki ehliyetlerinin onaylanması için gerekli resmi harçları derneğe ödemekle yükümlü olup, dernekte hiç surette seçme ve silme hakkına sahip değildirler.

 1. Geçici Üye:

Faaliyet dönemi içerisinde derneğimize üye olan kişilerin, ilk yapılacak olan olağan ve/veya olağan üstü genel kurula kadar üyelikleri geçicidir. Geçici üyeler, bir yıl için derneğe üye olarak kabul edilirler. Yönetim Kurulu, geçici üyeleri yönetim kurulu kararıyla herhangi bir zaman dernekten çıkarabilir. Geçici üyelikten çıkartılmayan geçici üyeler, gerçekleştirlen ilk genel ve/veya olağan üstü genel kuruldan sonra asli üye olarak kaydedilirler. Bu üyeler, asli üyelerin bütün haklarına sahiptir. Ancak, geçici üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Geçici üyeler, asli üyelerin yerine getirmekte olduğu yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle mükelleftirler.

 1. Fahri Üye:

Derneğe her zaman yararlı olmuş ve/veya olacak kişilere; Yönetim Kurulunun kararı ile Fahri Üyelik onuru verilebilir. Fahri üyeler, asli üyelerin bütün haklarına sahip olmakla beraber, üye aidatı ödeme zorunluluğu yoktur. Ayrıca, fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.  Fahri üyelik onuru kendisine tevdi edilen kişinin yazılı kabulü ile onaylanır.

 1. Onursal (Şeref) Üyesi:

Derneğimizin faaliyet göstermekte olduğu iş ve meşguliyet dallarında üstün başarı göstermiş olan kişilere, devlet erkânında saygınlığı ve söz sahibi olan kişilere, özelde derneğimizin iş faaliyetlerine genelde ise ülke toplu taşımacılığına ve/veya eşya nakliyesine yararlı olmuş kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile Onursal (Şeref Üyeliği) onuru verilebilir. Bu üyeler, asli üyelerin bütün haklarına sahip olmakla beraber, üye aidatı ödemezler. Ayrıca, şeref üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Şeref üyeliği onuru kendisine tevdi edilen kişinin yazılı kabulü ile onaylanır.

 

Derneğe

Kayıt

ve

Kabul

15.

 1. Bu tüzüğün 13’ncü maddesinde yazılı şartlara sahip olan tüzel ve/veya gerçek kişiler, derneğe üye olabilmek için  başvuruda bulunabilirler.

 2. Başvuru el yazısı ile doldurulmuş ve başvuru sahibinin resmini, iki üyenin onayı ile üye kayıt formunun dernek başkanlığına veya müdürlüğüne veya sekreterliğine verilmesi ile yapılır.

 3. Başvuru doldurulmuş üye kayıt formunun dernek ilân panosunda 15 gün  süre  ile  asılı  bulundurulmak  sureti  ile mevcut üyelerin bilgisine getirilir.

 4. Sicil Kurulu, üyelik talep eden aday hakkında mümkün olan vasıtalarla  bilgi toplar.

 5. Askı süresi biten adayların, üyelik talebi hakkında Sicil Kurulu ile Yönetim Kurulu elde edilen bilgiler neticesinde başvuru tarihinden en geç 30 gün içinde karar verir.

 

Üyelerde Sorumluluk

ve

Yükümlülük

16.

 1. Dernek üyeliğine kabul edilen kişiler, her yıl Haziran ayı sonuna kadar yönetim kurul üyeleri tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler.

 2. Haziran ayından sonra dernek üyeliğine yeni kabul edilen kişiler; üyeliğe kabul ve kayıt yaptıkları ayı izleyen ay sonuna kadar üye aidatının tamamını ödemekle yükümlü olurlar. 

 3. Derneğin asli üyeleri, asgari ücretin en az % 5’i (yüzde beş) en çok % 10’u (yüzde onu) oranını aşmamak koşulu ile her yıl Üye Aidatı öderler.

 4. Aidatını düzenli olarak ödemeyen üyeye aidatını ödemesi için durum bir yazı ile bildirilir. Kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün zarfında aidat borcunu ödemeyen üyenin kaydı yönetim kurulunun kararı ile silinir.

 5. Her üye, 1 (bir) ay önce istifa etme arzusunu yazılı olarak bildirmek şartıyla dernek asli üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

 6. Üyeler, aidatlarını ödedikleri her yıl için hak ve görevleri ile derneğe devam edebilirler. Ayrılan veya ihraç edilen herhangi bir üye dernekteki tüm hak ve menfaatlerini kaybeder.

 7. Dernek üyeleri, Genel Kurul ve yetkili kurulların kararlarına uymak zorundadırlar. Üyeler, bu tüzük kurallarına ve tüzük altında oluşturulan yönetmeliklerin kurallarına sıkıca bağlı kalmak, Yönetim Kurulunca, bu kurallar çerçevesinde alınan kararlara uymakla yükümlüdürler.

 8. Üyeler, dernek tüm olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantılarına ve Dernek Yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılacak olan tüm toplantılara düzenli ve eksiksiz olarak katılmakla yükümlüdürler.

 9. Asli üyeler, derneğe üye oldukları andan itibaren derneğin tüm şartlarına ve kurallarına uymakla yükümlüdürler.

 10. Üyeler, geçerli olmayan nedenlerle olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantılarına 5 kez  katılmazlarsa, Yönetim Kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilirler.

 11. Üyeler, derneğe ait tüm mal ve malzemeleri;  araç ve gereçlerini; derneğin  bütün eşyasını iyi bir şekilde kullanmak; her ne şekil şart ve sebep olursa olsun dernek malzeme ve eşyasına zarar veren, onun bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

 12. Üyeler, diğer üyelerin huzurunu bozacak her türlü hareketi yapmamak;

 13. Üyeler, dernek içinde ve/veya dışında derneğin esaslarına aykırı davranış, hareket ve söylemlerde bulunmamak;

 14. Üyeler arasında veya dış çevrelerde derneğin itibarını bozacak hal,  hareket, davranış ve söylemlerde bulunmamak;

 15. Derneğin yetkili organlarınca verilen kararlarına, tüzük ve yönetmelik    hükümlerine aykırı düşecek hareketlerde ve söylemlerde bulunmamak;

 16. Verilen görevlere karşı kayıtsız kalmamak;

 17. Dernek sırlarını açıklamamak;

 18. Üyelerin faaliyet gösterdiği güzergahlarda fiyat kırmamak;

 19. Zararına çalışmamak;

 20. Dernek evrakını kasten yok etmemek.

 

Üyeliğin

Sona

Ermesi

ve

Yitirilmesi

17.

Dernek üyeliği aşağıda öngörülen durumlarda sona erer ve yitirilir.

 1. Üyelerin yazılı olarak üyelikten istifa etmesi durumunda;

 2. Gerçek kişilerin ölümü durumunda;

 3. Her üye 1 ay (bir) önce istifa etme arzusunu bildirmek şartıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

 4. Dernek Disiplin ve/veya Sicil Kurullarının verdiği kararlar üzerine, Yönetim Kurulunun onaylayacağı kararla üyelik vasıf ve şartlarını kaybedenler, yine Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği geçici olarak dondurulur veya üyeliği sona erdirilir;

 5. Kamu araç hak sahipliliğinin, devlet ilgili makamları tarafından feshedilmesi ve/veya iptal ve/veya sona ermesi durumunda;

 6. Madde 16(5) fıkrası uyarınca;

 7. Bir üyenin ölümü durumunda dernek üyeliği veraset yolu ile varislerine intikal etmez.

 

Dernekten Ayrılan Üyelerin Yeniden

Kaydı

18.

 1. Dernek üyeliğinden kendi istekleriyle istifa edip ayrılan üyeler, ayrıldıkları tarihten başlayarak 3 (üç) ay sonra yeniden üye olabilmek için başvuruda bulunabilir. İstifa eden ve yeniden üye olabilmek için başvuruda bulunanlar, ilk yapılacak olağan ve/veya olağanüstü genel kurullarda oy verme ve derneğin yetkili kurullarına seçilme haklarını kaybederler.

 2. Dernek tüzük ve disiplin yönetmeliği kuralları çerçevesinde ihraç edilerek ayrılan üyeler cezai müeyyide de belirtilen süre sonunda yeniden üyelik için başvuruda bulunabilirler. Ancak, yeniden üyeliğe kabul edilen üye derneğimizin yetkili kurullarına 1 (bir) yıl süreyle seçme ve seçilme haklarını yitirirler.

 3. Dernekten istifa ederek ve/veya ihraç edilerek üyeliği sona eren bir üye; dernek üyeliğine yeniden müracaat etmesi ve üyeliğe kabul edilmesi durumunda; üyeliğe yeniden kabul edilen üyenin geçmiş yıllardan borcu bulunması durumunda, öncelikle geçmiş aidat borcunu ödemekle yükümlü olur. İstifa süresinse aidat ödemez.

 

Üyelik Hakkındaki Karar

 

19.

Derneğe üye olmak isteyenler hakkındaki kararlar, sicil kurulu tarafından karar defterine "Kabul" ya da "Reddedilmiştir" biçiminde kayıt altına geçirilir. Sicil Kurulu ayrıca, Yönetim Kuruluna ayrıntılı ve gerekçeli bildirimde bulunulur. Başvurusu reddedilen kişiye red nedeni bildirilmez. Alınan karar muakkak karar defterine gerekçesi ile işlenir. Bunlar, derneğe ve derneğe ait lokal ve/veya tesislere devam edemezler.

 

Dernekte İstihdam

20.

Derneğin; yönetim, idari ve sosyal kısımlarında görevlendirilmek üzere Genel Kurul onaylı “Dernek Kadro Çizelgesine” uygun olarak istihdam edilen  kişileri ifade eder. Dernek Kadro Çizelgesine uygun olarak münhal edilen ve istihdam edilen kişi ve/veya kişilerle; çalışma, görev, yetki, maaş ve özlük haklarını içeren iş akti (iş sözleşmesi) düzenlenir. İş akti, günün koşullarına uygun olarak düzenlenir.

 1. Tam Gün İstihdam:

Derneğin idari, temizlik v.s. ihtiyaçlarına göre istihdam edilecek olan kişi ve/veya kişilerin istihdam edilebilmelerini öngörür. Bu istihdam, her yıl yapılan olağan genel kurulda asli üyelerin bilgisine getirilir.

 1. Part Time (kısa süreli-saatlik) İstihdam:

Yukarıda belirtilen “1” fıkrası uyarınca dernekteki gerekli işlerin yürütülmesi için tam gün yerine saat başı ücretle çalışacak kişi ve/veya kişilerin istihdamının yapılmasını öngörür. Bu istihdam için yapılan harcamaların dökümü, her yıl yapılan olağan genel kurulda üyelerin bilgisine getirilir. Kişilere ödenecek saat başı ücret; yürürlükte bulunan asgari ücretin saat başı ücretini kesinlikle aşamaz.

 1. Hizmet Satın Alma:

Belirli dönemlerde gereksinim duyulan hizmetlerin daha verimli ve aksamadan devamının sağlanması amacıyla, yönetim kurulu tarafından belirli bir dönem veya günlük olarak istihdam edilen kişileri ifade etmektedir. Bu gibi istihdamlara, yürürlükte bulunan asgari ücretin %’lik (yüzdelik) oranı ile niteliğe göre saat başı veya günlük esasına göre ödeme yapılır.

 1. Bütün bu hizmet alımları için dernek yönetimi ile hizmet satın alınacak kişi arasında bir hizmet sözleşmesi yapılır. Yapılan hizmet sözleşmesine her iki taraf da uymakla sorumludur.

 

 

 

Yetkili Organlar, Kurullar,

Komiteler

ve

Bölge Temsilcileri

21.

 1. Başkan;

 2. Yetkili Organlar;

 1. Kurullar;

 1. Genel Kurul,

 2. Yönetim Kurulu,

 3. Sicil Kurulu,

 4. Denetleme Kurulu, ve

 5. Disiplin Kurulu.

 1. Komiteler;

 1. Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi,

 2. Organizasyon Komitesi,

 3. Teknik Eğitim Komitesi,

 4. Sosyal İşler Komitesi.

 1. Bölge Temsilcileri;

 1. Lefkoşa Bölge Temsilcisi,

 2. Gazi Mağusa Bölge Temsilcisi,

 3. Girne Bölge Temsilcisi,

 4. Güzelyurt Bölge ve Lefke BölgeTemsilcisi,

 5. İskele Bölge ve Karpaz bölge Temsilcisi,

 1. Yukarıda belirtilen kurulların oluşturulması zorunludur. Ancak, komitelerinin oluşturulmasında herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Her bölgeden eşit 2 (iki) aday şeçileçek.

 2. Yönetim Kurulunca önemli veya gerekli görülen başka kurul ve komiteler de oluşturulabilir.

 3. Komitelerin ve bölge temsilcilerinin çalışma, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan yönetmeliklerle belirlenir.

 4. Komitelerde görev yapacak kişiler; Dernek Başkanı tarafından önerilir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kişilerden oluşturulur.

II. KISIM

(DERNEK BAŞKANI)

 

Dernek

Başkanı Olabilmek

İçin

Aranan

Şartlar

22.

 1. KKTC yurttaşı olmak,

 2. 30 (otuz ) yaşını bitirmiş olmak,

 3. Görevini yapmasına engel bedensel özrü veya akli bir hastalığı olmamak,

 4. İyi ahlaklı olmak ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı hapis cezasına 1 yıldan az çaptırılmamış olmak,

 5. En az kesintisiz 7 yıllık dernek üyeliğine sahip olmak,

 6. Yolcu taşımacılığı veya eşya nakliyesi işleriyle meşgül olmak,

 7. Erkek adayların yurt görevi (Mücahitlik/askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,

 8. Dernekteki herhangi bir görevinden veya dernek üyeliği döneminde herhangi bir olaydan dolayı ceza almamış olmak,

 9. Adaylık başvurusunu seçim tarihinden en az 72 (yetmiş iki) saat önce bir yazı ile Dernek Başkanlığına sunmuş olması ve onay alınmış olmak.

 

Dernek Başkanının Seçilmesi

23.

 1. Başkanlığa adaylığını koymuş olan üyeler, seçime geçilmeden önce programlarını açıklayan en çok on dakika süreli birer konuşma yapabilirler. Konuşma sırası Genel Kurul (Divan) Başkanı tarafından ad çekme ile belirlenir. Başkan adaylarının konuşmaları üzerine, genel kurul üyeleri tarafından yorum yapılmaz ve görüşmeye açılmaz.

 2. Başkanlık seçimi, adayın tek olup olmadığına bakılmaksızın gizli oyla yapılır.

 3. Bir adayın başkan olabilmesi için genel kurula katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyunu almış olması gerekir.

 4. Bir adayın genel kurula katılan üyelerin yarısından bir fazla oyunu alamaması durumunda, oylama bir tur daha tekrarlanır. Bu turda en fazla oy alan kişi başkan seçilmiş olur.

 5. Oyların eşitliği durumunda, oyları eşit olan adaylar arasında yeni bir oylama yapılır.

 6. Oyları eşit olan adaylar arasında yapılan oylamada bir sonuç alınamazsa, seçim kendiliğinden bir hafta sonraya aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelenir. 2. Kez tekrarlanan şeçime mevcut adaylar dışında herhangi bir başkan adayı katılamaz.

 7. Bir hafta sonraya ertelenen ve seçimi  gerçekleşen başkanlık seçiminde; en fazla oy alan başkan adayı 2 (iki) yıllığına Dernek Başkanı seçilmiş olur.

 

Başkanlığın Seçim

Dönemi İçerisinde Boşalması

24.

 1. Bir seçim dönemi içerisinde işbu tüzüğün 17’nci maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda veya Dernek Başkanının istifası veya  ölümü veya her hangi bir nedenle boşalması durumunda, yönetim kurulu dağılmış sayılır. Dernek Başkanlığının boşalması halinde; mevcut yönetim kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu yeni Dernek Başkanını ve Yönetim Kurulunu seçmek üzere 1 (bir) ay içerisinde toplantıya çağırır.  Ancak, boşalma görev süresinin bitimine 6 (altı) ay yada daha az bir süre içerisinde olursa seçime gidilmez, görev süresi sonuna kadar Başkanlık görevini mevcut yönetim kurulu üyeleri kendi arasından seçeceği bir başkan ile yürütür.

 2. Başkanlık makamının 6 (altı) ay veya daha az bir süre içerisinde boşalması ve yönetim kurulu üyelerinden birisinin başkanlık görevini kabul etmemesi durumunda, mevcut yönetim kurulu; yeni Dernek başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere bir ay içerisinde olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak toplantıya çağırır.

 

Başkanının Görev

ve

Yetkileri

25.

 1. Dernek tüzüğünün özüne uygun olarak derneği temsil eder.

 2. Genel kurulu, yönetim kurulunu, disiplin kurulunu, denetleme kurulunu, diğer kurul ve komiteler ile bölge temsilcilerini gerekli gördüğü zamanlarda toplantıya çağırır. Toplantılara başkanlık eder ve yönetir.

 3. Gerekli gördüğü zamanlarda genel kurul ve/veya yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

 4. Dernek tüzüğünde öngörülen bütün yönetmeliklerin hazırlanmasını ve düzenli uygulanmasını sağlar.

 5. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarda alınan kararları başta kendisi uygular ve uygulatır.

 6. Derneğin bağlı olduğu ve uymakla yükümlü olduğu tüm yasal mevzuatın üyelerinin bilgisine getirir ve uygulanmasını sağlar.

 7. Dernek yazışmalarını ve basın bildirilerini imza eder.

 8. Dernek kurullarında, komitelerinde ve bölge temcilerinde boşalan üyelerin yerlerine yenilerini atar.

 9. Yönetim kurulunca “Dernek ihtiyaçlarına göre” yeni oluşturulan kurul ve  komite üyelerini atar.

 10. Dernek adına basına bilgi ve demeç verir.

 11. Dernek idari işlerinde tam yetkiye sahiptir.

 12. Mali işlerde imzası bulunmayan hiç bir meblağ kesinlikle ödenmez. Ödeme işlemlerinde ve mali konuların tümünde Mali Sekreter ile birlikte imza eder.

 13. Derneğin resmi mühürü/kaşesi başkanda bulunur.

 14. Başkanının yapacağı bütün işler hakkında önceden yönetim kurulundan karar alması veya buna imkan olmadığı durumda ilk toplantıda yönetim kurulunun bilgisine getirmesi gerekir.

 15. Yönetim Kurulu üyeleri arasında devamlı olarak huzursuzluk çıkartan, asli görevlerini yapmayan ve/veya aksatan, bu tüzüğün 10’uncu maddesinde belirtilen amaçlara aykırı hareket eden kişi veya kişileri görevden alabilir, ancak bu karar yönetim kurulunun ilk toplantısında karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 16. Sektörle ilgili devletin tüm organlarına üye ve/veya temsilci olarak (Bakanlık, Daire, Müdürlük, Başkanlık, Encümen, Komisyon, Komite vb gibi) atanacak olan üyeleri yönetim kuruluna sunar.

 17. Devlet organlarına üye ve/veya temsilci olarak atanan kişiler, atandıkları görevlerine en fazla 2 (iki) dönemlik bir süre için atanırlar. Atandıkları görev süreleri içerisinde bu tüzüğün amaçlarına, ruhuna, lafzına ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranan ve/veya hareket eden üyeler veya temsilciler başkan tarafından derhal görevlerinden alınırlar ve yerine yenilerinin atanması için yönetim kuruluna yeni üyeler sunar.

 18. Devlet oranlarına atanan temsilci ve/veya üyelerin her bir dönemi yönetim kurulunun görev süresi kadardır.

                                             

 

III. KISIM

(GENEL KURUL HÜKÜMLERİ)

 

Genel

Kurulun Oluşumu

26.

Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Genel kurul; bir önceki yıla ait aidatını ödemiş Asli Üyelerden meydana gelir. Bir önceki yılın aidatını  genel kurulun yapılacağı toplantı tarihinden en az 90 (doksan) gün önce aidatını tamamen ödemiş üyeler topluluğudur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve bunu bizzat kendisi kullanır. Aidatını ödemeyen üyeler genel kurula katılamazlar.

 

Genel

Kurulun Açılışı

ve

Genel

Kurul Başkanının Seçilmesi

 

27.

Genel Kurul toplantısı Dernek Başkanı ya da Başkan adına hareket eden bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı açan kişi Başkanlık Divanının oluşturulmasını ve bunun için de ilk önce Genel Kurul (Divan) Başkanının seçilmesi gerektiğini ve bu seçimlerin gösterme oyu ile yapılacağını bildirerek aday gösterilmesini ister. Gösterilen aday yada adaylar arasında yapılan seçim sonucu kazanan kişi Genel Kurul (Divan) Başkanı olur. Toplantıyı açan kişi Genel Kurul (Divan) Başkanını göreve çağırır ve yerini Genel Kurul (Divan) Başkanına bırakır.

 

Başkanlık Divanının Oluşumu

28.

 1. Başkanlık Divanı, genel kurul üyelerinin oy çokluğu ile seçilen bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreterden oluşur.

 2. Genel Kurul (Divan) Başkanı; bir Başkan vekili ve 2 (iki) sekreter için Genel Kuruldan aday gösterilmesini ister, gösterilen adaylar arasında yapılan seçimde kazananlar Genel Kurul (Divan) Başkanı tarafından göreve çağrılırlar ve Başkanlık Divanı tamamlanmış olur.

 3. Bütün Genel Kurullarda Başkanlık Divanı oluşturulur ve Genel Kurul (Divan) Başkanı genel kurula başkanlık eder.

 4. Genel kurullarda oluşturulan başkanlık divanının iki sekreteri tutanakları tutmakla görevlidir.

 

Başkanlık

Divanının

Yetkileri

 

29.

 1. Başkanlık Divanı, bu tüzük hükümlerinin uygulanması ve düzenli yürütülmesini sağlamak için görevli ve yükümlüdür.

 2. Başkanlık Divanı, tüzük gereğince toplantının adil şartlarla devamını sağlamakla yükümlüdür.

 3. Görüşmelerin normal şartlar ve usule uygun devamını sağlamak için gerektiğinde uyarı ve/veya toplantıdan çıkarma kararı verir.

 4. Toplantıya Başkanlık eden üye, Başkanlığı süresince fikrini açıklamayacağı gibi tekliflerde de bulunamaz. Ancak, belli bir maddenin görüşülmesine başlamadan yerini başkan vekiline veya sekreterlerden birisine devrederek  sıraya girebilir ve söz isteyebilir.

 5. Anılan belli maddenin görüşülmesi sona erip oylamaya katıldıktan sonra Başkanlık mevkiine geçer.

 6. Genel Kurul (Divan) Başkanı, başkan vekili ve sekreterler oylamaya katılabilirler.

 7. Görev bırakan başkan ve yönetim kurulu aklansın veya aklanmasın yeni bir başkan ve yönetim kurulu seçilinceye kadar derneğin her türlü işleyişinden ve derneğin devamlılığından Başkanlık Divanı yasal mevzuat dahilinde yetkili ve sorumludur.

 

Genel

Kurulun Görev

ve

Yetkileri

 

30.

Genel Kurulun görev ve yetkileri genel olarak şunlardır:

Derneğin her türlü faaliyetlerine yön verecek kararların alınmasını ve denetlenmesini sağlamakla yükümlüdür.

 1. Dernek başkanı ile yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu üyelerini seçmek;

 2. Dernek bütçesini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek;

 3. Gerekli gördüğü durumlarda hesapları incelemek veya inceletmek;

 4. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek;

 5. Yönetim kurulunu mali ve idari bakımdan ayrı ayrı aklamak;

 6. Denetleme kurulunu aklamak;

 7. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya gereksiz malların satılması ya da bunların üçüncü kişilere tahsisi, icarlanması ve bunlar üzerinde mükellefiyet tesisi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek;

 8. Borçlanmaya karar vermek;

 9. Derneğin idari ve sosyal kısmını tesis etmek;

 10. Tesisler kurmak için yönetim kuruluna yetki vermek;

 11. Tüzüğün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek;

 12. Derneğin ticari bir işletme haline gelmesine karar vermek ve bu kararın uygulamasını yapacak kurulları seçmek ve bu kurulları gereken yetkilerle donatmak;

 13. Derneğin yönetimi konusunda prensip kararları almak;

 14. Her yıl dernek bütçesinin % 5 (yüzde beş)’ini aşmamak üzere yönetim kuruluna harcamalarında aklama yetkisi vermek;

 15. Gerektiğinde Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Disiplin Kurulunu ve Sicil Kurulunu görevden almak, düşürmek;

 16. Yasal hükümler ve bu tüzük maddeleri uyarınca, derneğin feshine karar vermek;

 17. Derneğin kurulacak ulusal ve/veya uluslararası federasyonlara, birliklere, kurum ve kuruluşlara katılması veya ayrılması hakkında karar vermek;

 18. Yasalar, tüzükler ve yasal mevzuat içerisinde uluslararası ve/veya ulusal alanda toplu taşımacılık veya nakliyecilik faaliyetlerde bulunmak;

 19. Vakıf, yardımlaşma veya dayanışma sandıkları kurmak;

 20. Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek;

 21. Yasalar ve bu tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

 

Genel

Kurul

Toplantı

Türleri

 

31.

Genel Kurul toplantıları 3 (üç) türlüdür.

Bunlar;

 1. Olağan Genel Kurul,

 2. Olağanüstü Genel Kurul, ve

 3. Seçimli Genel Kurul.

 

Genel

Kurul

Toplantı Türlerinin Görev ve Yetkileri

32.

 1. Olağan Genel Kurul Toplantıları:

Dernek olağan genel kurul toplantıları her yıl OCAK ayının son haftası içerisinde yapılır.

 1. Geçmiş yıl idari faaliyet raporunun okunması;

 2. Geçmiş yıl mali taplosunu incelemek, aklamak ve/veya aklamamak;

 3. Denetleme, Sicil ve Disiplin Kurulu raporlarının okunması;

 4. Denetleme Kurulunun mali raporunun okunması;

 5. Denetleme Kurulunu aklamak veya aklamamak;

 6. Yeni yıl faaliyet programını incelemek;

 7. Yeni yıl mali bütçesini görüşmek ve karara bağlamak;

 8. Yönetim Kurulunun idari faaliyetlerinden aklanması;

 9. Derneğin mali gelişimi ile ilgili konuları görüşmek, tedbirleri almak;

 10. Dernek bütçesine göre borçlanma yetkisini yönetim kuruluna  vermek;

 11. Asli üye aidatlarının asgari ücret üzerinden % (yüzde) olarak belirlenmesi veya yönetim kuruluna bu hususta tam yetki verilmesi;

 12. Derneğin ihtiyaç ve gelişimi ile ilgili tedbirleri görüşmek;

 13. Yönetim kurulunca hazırlanan Tüzük değişikliklerini yapmak;

 14. Gündemde yer alan konuları görüşmek ve karara bağlamak;

 15. Dernek Başkanına ve Yönetim Kuruluna özel yetkiler ve görevler vermek;

 16. Gerekli taşınmaz malları uzun vadeli olarak kiralamak ve/veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek;

 17. Derneğe ait taşınır ve/veya taşınmaz malların kiralanması hususunda karar almak veya yönetim kuruluna yetki vermek;

 18. Kiralanan taşınmaz malların “yap – işlet – devret” modeliyle derneğe  tesis kazandırmak ve/veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek;

 19. Derneğin feshine karar vermek.

 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları:

 1. Dernek Başkanının ve yönetim kurulunun kararıyla; veya denetleme kurulunun yazılı isteği ile olağanüstü genel kurul toplanabilir; Ayrıca, üyelerin üye tam sayısının 1/3’inin (üçte biri) yazılı talebi ile gerçekleşebilir.

 2. Üyelerin yazılı taleplerinde olağanüstü toplantı gündemini ve nedenlerini açıkça bildirmeleri koşuldur. Bildirimde bulunmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

 3. Olağanüstü toplantı talebi yönetim kurulunca en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilir.

 4. Önceden belirlenen gündem maddeleri dışında kesinlikle gündem maddesi oluşturulamaz ve görüşme yapılamaz.

 5. Tüzük maddeleri ile ilgili herhangi bir değişiklik talebinde bulunulamaz.

 1. Seçimli Genel Kurul Toplantıları:

Derneğin seçimli genel kurul toplantıları her 2 (iki) yılın sonunda OCAK  ayının son haftasında olağan genel kurul toplantısı gündemiyle birlikte yapılır. Ayrıca;

 1. Dernek Başkanını seçmek,

 2. Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve/veya onaylamak,

 3. Denetleme kurulu üyelerini seçmek,

 4. Sicil Kurulu üyelerini seçmek ve/veya onaylamak,

 5. Disiplin Kurulu üyelerini seçmek, ve

 6. Bölge Temsilcilerini seçmek.

 

Genel

Kurul Toplantıları

ile

İlgili

Yasal

İşlemler

33.

 1. Genel Kurul toplantısının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi Yönetim Kurulu tarafından toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce mahalli idarenin en büyük mülki amirliğine (Kaymakamlığa) yazı ile bildirir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

 2. Toplantı çoğunluk olmaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa yeniden yapılacağı zaman, mahalli idarenin en büyük mülki amirliğine (Kaymakamlığa) yeniden müracaatta bulunulur.

 3. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel

Kurul Toplantısının Ertelenmesi

34.

Genel Kurul toplantısına başlanıldıktan sonra herhangi bir nedenle ve Genel Kurul kararı ile gün ve yer saptamak suretiyle, toplantının ertelenmesi durumunda, birinci toplantının devamı niteliğindeki bundan sonraki toplantının üyelere yazılı olarak yeniden bildirilmesine ve gazete ile yeniden duyurulması gerekmez.

 

Toplantının Yapılacağı Yer

 

35.

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yasal adresindeki bölgeden başka bir bölgede yapılamaz.

 

Genel

Kurul Toplanma Zamanı

ve

Yeri

36.

 1. Olağan ve Seçimli Genel Kurulları:

Olağan ve Seçimli Genel Kurul toplantılarının yer, gün, saat ve gündemi Yönetim Kurulunca tespit edilerek, en az 7 (yedi) gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilir, Dernek lokali ilân tahtasına asılır ve basın yoluyla kamu oyunun bilgisine getirilir. Toplantılar Dernek lokalinde veya yönetim kurulunun uygun bulacağı başka bir toplantı merkezinde yapılabilir.

 1. Olağanüstü Genel Kurul:

 1. Olağanüstü genel kurul toplantıları üyelerin yazılı istemleri ile en geç 30 (otuz) gün içerisinde yapılmalıdır. Yazılı istemler dikkate alındığında, Dernek Yönetim Kurulu üyelere toplantının yapılacağı yeri, günü, saati ve gündemi en geç 7 (yedi) gün önceden bildirmekle yükümlüdür.

 2. Başkan, yönetim ve denetleme kurullarının ivedi istemleri üzerine 24 (yirmi dört) saat öncesinden üyeler olağanüstü toplatıya çağrılabilirler.

 3. Bu çağrılar; basın, internet, elektronik posta, faks, telli ve telsiz iletişim araçlarıyla ve/veya kısa mesaj (SMS) ile yapılır.

 

Toplantıya Katılacak Üyelerin

Listesi

37.

 1. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesi Sicil Kurulunca düzenlenir ve Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu, bu listeyi inceler ve gerektiğinde gerekli düzeltmeyi yaparak, bir yazı ile Sicil Kuruluna iade eder.

 2. Liste, birinci toplantı tarihine 15 (onbeş) gün kala Dernek merkezindeki ilân tahtasına asılır ve 5 (beş) gün süreyle askıda kalır.

 3. Listenin asıldığı ve tutanakların birer örneği Genel Kurul dosyasına konur.

Listeye

İtiraz

38.

37(2) maddesinde belirtilen askı süresi içinde, asli üyeler yalnızca kendileri ile ilgili olarak, yapılan bir maddi yanılgının düzeltilmesi için, Sicil Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunabilir.

 

Toplantıya Giriş

 

39.

Genel Kurul toplantıları, ilânda belirtilen ve mahalli idarenin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Sicil Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına ıslak imza koyarak veya elektronik kart sistemi ile çağdaş bilişim düzeni imkanları mevcutsa, kişi kimlik belirlemesi yapıldıktan sonra üyeler giriş kartlarını alırlar ve toplantı yerine girerler.

 

Toplantının Yapılış

Usulü

 

40.

 1. Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirtilen bir toplantı merkezde yapılır.

 2. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit olunur.

 3. Toplantı, dernek başkanı veya yetki bir yönetin kurulu üyesi tarafından açılır.

 4. İlçe müfettişi gelmemiş olsa dahi toplantı yapılır.

 5. Toplantıyı idare etmek üzere, bir Genel Kurul (Divan) Başkanı ve Başkanlık Divanı seçilir.

 6. Toplantının yönetimi Genel Kurul (Divan) Başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağı düzenler, Genel Kurul (Divan) Başkanı, Başkan Vekili ile birlikte imza ederler.

 7. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, mevcut veya yeni seçilen Başkan ve Yönetim Kuruluna, Genel Kurul (Divan) Başkanı tarafından imza karşılığında verilir.

 

Toplantı

Yeter

Sayısı 

ve 

Karar

Alma

Sayısı

41.

 1. Sicil Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı hususunun Dernek Başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi, üye listesini incelemesi ve üyelerinin isimlerini okuyarak yapacağı yoklama ile tespit eder.

 2. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında yarıdan bir fazla üyenin hazır olması, toplantının yeter sayısını oluşturur. Bu şekilde toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde toplantıya 30 (otuz) dakika ara verilir ve hazır bulunan üye sayısı toplantı yeter sayısı olarak kabul edilir.

 3. Genel kurul için üye sayısı, üye tam sayısının 1/3’ü (üçte bir), yönetim kurulu için üye sayısı 5’ten (beş) az olamaz. Bu durumda, Genel Kurul toplantısı bir hafta sonraya yeter sayısı dikkate alınmadan, ayni yer ve saatte olmak koşuluyla ertelenir.

 4. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu (basit çoğunluk) ile alınır.

 

Genel

Kurul Toplantı-larında

Görüşüle-bilecek Konular

(Ek Madde)

42.

 1. Seçimli Genel Kurul Toplantıları:

Seçimli Genel Kurul toplantılarında, tüzük maddelerinde ve yönetim kurulunun toplantı çağrısında belirtilen ve gündemde yer alan konu ve/veya konular dışında görüşme yapılamaz.

 1. Olağan Genel Kurul Toplantıları:

 1. Yönetim kurulunca belirtilen konular yanında, üyelerin toplantının yapılacağı günden 48 (kırk sekiz) saat öncesine kadar gündeme görüşülmesini istedikleri yeni maddeleri yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirebilirler. Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde bu istemleri dikkate alarak gündemde değişiklik yapabilir.

 2. Yıllık olağan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce, yoklamada hazır bulunan üyelerin 1/3’ü (üçte bir) oranında üye tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Bu konular gündemin dilek ve temennilerden önceki sırasına konur. Gündem maddelerinin sırasında hiçbir suretle değişiklik yapılamaz.

 3. Tüzük değişikliğine ilişkin öneriler gündeme ek suretiyle görüşülmez. Ancak, Divan Başkanlığı tarafından belirlenecek ileriki bir tarihte sadece tüzük değişikliğine dair tüzük kurultayı yapılması kararı alınabilir. Göreve gelen başkan ve yönetim kurulu bu tüzük değişiklik kurultayını yapmakla sorumlu olur.

 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları:

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, toplantı çağrısında belirtilen gündemde yer alan konu ve/veya konular dışında görüşme yapılamaz.

 

Oturumun Açılması

ve

Saygı

Duruşu

43.

Genel Kurul Başkanlık Divanı yerini aldıktan ve Genel Kurul dosyasını inceleyip, 23/2016 sayılı Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğüne uygunluğunu saptadıktan sonra, Genel Kurul (Divan) Başkanı, gündem maddelerine geçmeden önce, “Ulu Önder Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman şehitlerimiz ve hayatını kaybetmiş üyelerimiz için” Genel Kurula katılanları bir dakikalık saygı duruşuna çağırır.

 

Kapalı Oturum

44.

Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ya da üyelerden on kişi yazılı bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir. Bu önerge görüşmeye açılmaksızın oyalamaya konulur. Önergenin kabulü halinde Genel Kurula katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.

 

Genel

Kurul Dosyasında Bulunacak Belgeler

 

45.

Genel Kurul dosyasında asgari bulunacak belgeler aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Derneğin resmi onaylı tüzüğü;

 2. Genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saati gösteren mahalli idarenin en büyük mülki amirliğine gönderilen yazının kopyası;

 3. Genel Kurula katılabilecek üyelere gönderilen genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saati belirten yazının bir kopyası;

 4. Dernek ilân tahtasına asılan “genel kurul duyrusunun” asılma tarihini gösteren tutanak;

 5. Genel Kurulun basın yolu ile kamu oyunun ve üyelerin bilgisine getirildiğini gösteren gazete küpürü veya fotokopisi;

 6. Üye listesinin dernek ilân tahtasına asıldığını gösteren tutanak;

 7. Seçimli genel kurullarda;

 1. Oy pusulalarının sayısını belirten tutanak;

 2. Oy zarflarının sayısını belirten tutanak.

 

Genel

Kurul Üyelerinin Önerileri

46.

 1. Görüşme Yeterliği:

Gündemin bir maddesine ilişkin görüşme yeterliği önergesi, ancak üç üye konuştuktan sonra yazılı olarak verilebilir. Önerge, söz almamış olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı bulunduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhinde konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.

 1. Görüşmelerin Yinelenmesi:

Bir konu görüşülüp bittikten ve karara bağlandıktan sonra yinelenerek görüşülemez.

 1. Bütçeye İlişkin Öneriler:  

Bütçe görüşmelerinde, bütçenin tümü ile ilgili olarak;

 1. Kaynak gösterilmeden giderleri artırıcı öneri yapılamaz.

 2. Bütçe görüşmelerinde, bütçenin tümüyle ilgili olarak belli ve yeni kaynak gösterilmekle giderleri artırıcı ve gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz.

 1. Yazılı Yapılması Gereken Öneriler:

Genel Kurulda yazılı olarak verilmeyen; Kapalı Oturum, Görüşme Yeterliği, Bütçe ve Tüzük Değişiklikleri ile ilgili öneriler üzerinde işlem yapılmaz.

Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Üyelerin Yükümlülük-leri

ve Sorumlulukları

47.

 1. Derneğe Başkanlık yapmış Fahri Başkanlar, Fahri Üyeler, Onursal (Şeref)  Üyeleri ve Geçici Üyeler de Genel Kurullara katılabilirler. Ancak, oy hakları yoktur.

 2. Her üye, Genel Kurul toplantılarına eksiksiz ve düzenli bir biçimde katılmakla yükümlüdür.

 3. Toplantının açılışında hazır bulunan üye daha sonra toplantıdan geçerli bir mazareti olmadan ayrıldığı takdirde, toplantıya katılmamış ve katılma yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılır.

 4. Genel kurulda her üyenin bir oyu vardır ve oyunu bizzat kullanır.  Ancak, üyelerin oy kullanabilmesi için ilgili yıl içerisinde üye aidatlarını düzenli ve eksiksiz ödemeleri koşuldur.

 5. Bu tüzüğün 16’inci maddesinde belirtilen üyelik vasıflarını, yükümlülük-lerini ve sorumluluklarını yerine getiren üyeler, Genel Kurullara katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

 

Genel

Kurulda

Oy

Kullanma

48.

 1. Genel Kurulda seçimler dışında kalan konularda tüm oylamalar, tüzükte başka kural bulunmadıkça açık oylama (gösterme) şeklinde yapılır.

 2. Açık oylama, başlangıçta el kaldırmak suretiyle, bu yolla sonuç alınamadığında ve oy kullananların ne yönde oy kullandıkları saptanamadığında, üyelerin adları alfabetik sıraya bağlı olarak okunması ve adı okunan üyenin, “Kabul” veya “Red” sözcüklerinden birini yüksek sesle söyleyerek açıklaması suretiyle yapılır.

 3. Oylamaya geçilmeden önce Genel Kurul (Divan) Başkanı, oya sunulan konuyu yüksek sesle okumak, oylama yöntemi hakkında genel kurula açıklama yapmak ve oylama sonucunu saptayarak genel kurula duyurmak zorundadır.

 

Genel

Kurulun Çalışma Düzenine

Ait

Kurallar

49.

 1. Genel Kurulda söz isteme kayıt sırasına göre verilir ve hiçbir üye söz almadan konuşamaz. Söz alan üye de konuşulacak konu dışında konuşma yapamaz. Üye söz sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

 2. Genel Kurula iştirak eden üyelerin konuşma süresi Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından belirlenir ve toplantı gündem maddelerine geçilmeden önce açıklanır. Ancak, bu süre 10 dakikadan fazla olamaz. Organların sözcüleri ve varsa önerge sahipleri bu sınırlamanın dışındadır.

 3. Söz alan üyelerin tümü konuşmadan, daha önce söz alan ve konuşan üyeye ikinci kez söz verilemez.

 4. Söz alan üye ayağa kalkmak veya kürsüye gelmek suretiyle konuşmasını yapar ve üyenin konuşması sona erinceye kadar diğer üyeler onu sessizlik içerisinde ve yerlerinde oturmak suretiyle dinlerler.

 5. Oylamaya geçildikten sonra oylama sonucu başkan tarafından açıklanmadıkça kimseye söz verilmez.

 6. Gündemdeki konuların görüşülmesinde ilk önce dernek başkanı veya onun görüşülen konunun niteliğine göre yetkilendireceği yönetim kurulu üyesi konuşur. Konu üzerinde genel görüşme ancak bu konuşmalardan sonra başlar. Görüşülecek konunun bir üye tarafından önerilmiş ve gündeme alınmış olması halinde ise ilk önce o üye konuşma hakkına sahip olur.

 7. Toplantıya ara verilmesi veya toplantının belirli bir süre ertelenmesi yönünde önerge verilmesi halinde, talep edilen ara veya erteleme görüşülmekte olan konunun sonuçlandırılmasından sonra olur. Verilen ara kesinlikle 10 (on) dakikayı geçemez.

 8. Genel Kurul çalışmalarını aksatacak davranışlarda bulunan, sözlü veya eylemli olarak kurul başkanı veya üyelerine saldırıda bulunan, konuşmasında kaba, yaralayıcı ve aşağılayıcı sözler bulunan veya gürültü ve kavgaya neden olan üye veya üyeler Genel Kurul (Divan) Başkanı tarafından önce uyarılırlar. Yapılan uyarıya karşın bu tür eylem, söz ve davranışlara devam ettikleri takdirde ise Genel Kurul (Divan) Başkanı tarafından genel kurul salonundan çıkartılırlar ve durum bir yazı ile tutanağa alınır. Ayrıca, genel kurul sonrası Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde Disiplin Kuruluna sevk edilebilirler.

 

Genel

Kurul

Toplantı Tutanakları

50.

 1. Genel Kurul toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar “Karar Defterinde” kayıt altına alınır, başkan, başkan vekili ve sekreterler tarafından imza edilir.

 2. Karar defterinde kayıt altına alınan konuları üyelerinin konuşmalarını içeren konuları ve bunlarla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir ve genel kurula katılan tüm üyelere imza karşılığında verilir.

 3. Üyelerin konuşmalarında yer alması gerektiği halde yer almayan veya konuşmalarında düzeltilmesi gereken hususları ve bunlarla ilgili alınan kararların tutanakta düzeltilmesi için teslim tarihinden itibaren 24 (yirmidört) saat içerisinde Dernek Başkanlığına gerekçeleriyle yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

 4. 24 (yirmidört) saat içerisinde hiçbir itiraz olmadığı takdirde tutanaklar kesinleşir. İtiraz olması halinde ise tutanaklar istem uyarınca düzeltilir ve durum üyelere bildirilir.

 5. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararları ile Dernek Organlarına seçilen ve/veya atanan kişilerin ad ve soyadlarını gerekli merciilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Soruların Yanıtlanması

51.

Genel Kurulda, üyelerin dernek işlemlerine ilişkin sorularını, Başkan ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri yanıtlamakla yükümlüdür.

IV. KISIM

(ORTAK HÜKÜMLERİ)

 

İlk

Toplantı Çağrısı

52.

Seçimle gelen organlardan, Yönetim Kurulu seçimi izleyen en geç üç gün içinde; Sicil Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu en geç onbeş gün içinde Dernek Başkanının yazılı çağrısı üzerine belirtilen yer, gün ve saatte ilk  toplatılarını yaparlar. Organlarda toplantı üyelerden yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır. Organlarda karar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olursa Başkanlık edenin oyu iki sayılır.

 

Birden Fazla Organa Seçilenlerin Durumu

53.

Aynı üye, seçimle oluşan organların birden fazlasında görev alamaz. Seçimlerde birden fazla kurula seçilmiş olanlar, bunlardan birini seçmek zorundadırlar. Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine başka hiçbir görev verilemez.

 

Görevin

Geçici Sürdürülmesi

54.

Görev süresi dolan, istifa eden, üyeliği düşen yada düşürülen Başkan ve organların üyeleri yeni seçimler yapılıncaya kadar, günlük işleri yürütmek üzere göreve devam ederler.

 

Seçilme Niteliği Olmayanların Seçilmesi

55.

Tüzük hükümlerine göre seçilme niteliği olmayan üyelerin seçilmiş oldukları, Sicil Kurulunun incelemesi sonucunda saptandığında, durum üyeye ve ilgili organa yazı ile bildirilir ve o üyenin seçimi geçersiz sayılır. Yerine yedek üye atanır.

 

Yedek Üyenin Göreve Çağrılması

56.

Seçimle göreve gelen kurulların üyelerinden biri istifa eder ya da üst üste üç toplantıya, özür bildirmeksizin katılmazsa, yerine sıradaki yedek üye Dernek başkanı veya organ başkanı tarafından çağrılır ve durum yönetim kuruluna bir yazı ile bildirilir.

 

Yeni

Seçimi Gerektirecek Durumlar

57.

Başkanlığın istifa ya da herhangi bir nedenle boşalması halinde tüzüğün 29’ncu maddesindeki hüküm saklı kalmak koşulu ile Yönetim Kurulu da düşer. Seçimle gelen bütün organlarda, yedek üyelerle de kurulun tamamlanmasına olanak kalmazsa Olağanüstü Genel Kurul toplanarak gereken kurul ya da kurullar için seçim yapılır. Başkan ve Yönetim Kurulunun düşmesi ya da düşürülmesi halinde atanmış veya seçilmiş olan komitelerin hepsi de düşmüş olur.

 

Kararların Deftere Geçirilmesi

 

58.

Seçimle gelen bütün organlar ve Başkanlık Divanının almış oldukları kararları noterden tasdikli karar defterine geçirmek zorundadırlar.

 

Başkan

ile

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu

ve

Sicil Kurulu’nun Düşürülmesi

59.

Genel Kurul, bu tüzüğün 30’ncu maddesinin 15’nci fıkrasında belirtilen, Başkan ile Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Sicil Kurulunu düşürme yetkisini;

 1. Tüzüğün 31’nci maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanan olağanüstü toplantıda, yazılı toplantı isteminde belirtilmişse;

 2. Yıllık Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu raporlarının okunmasından sonra yapılan görüşmeler sırasında, toplantıda hazır bulunanların en az 1/5’inin (beşte birinin) gerekçeli yazılı önerileri üzerine kullanabilir. Olağanüstü toplantı isteminde tüzüğün 31’nci maddesi hükümlerinin yerine getirilmesinin yanında, bu maddenin 1’nci ve 3’nci fıkralarında belirtilen istemlerde;

 1. Dernek yönetimine ilişkin olarak izlenen politikanın yanılgılı olduğu ve derneğe zarar vereceği,

 2. Derneğin yüksek çıkarlarının korunmadığı,

 3. Tüzük hükümlerine aykırı işlemler yapıldığı,

 4. Genel Kurulca kabul edilmiş bütçenin dışına çıkıldığı,

 5. Görevlerin yapılmadığının ayrıntılı ve belgeli olarak belirtilmesi gereklidir. Genel Kurul Başkanlık Divanı bu nitelikte bir önerge verildiğinde, “İsterse önerge sahiplerine, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak isteyen birer kişiye ve düşürülmesi istenen kurul sözcüsüne” söz verdikten sonra düşürme önergesinin oylamaya konup konmaması hususunda gösterme oyuna başvurulacağını bildirir ve oylamayı yapar. Gösterme oyunun sonucu düşürme önergesinin oylamaya sunulması biçiminde çıkarsa:

 1. Düşürülmesi istenen organ yazılı savunmasını Genel Kurula sunabilmesi için toplantının, bu konu için 30 günü geçmemek üzere ertelenmesini isteyebilir.

 2. Genel Kurul gerek görürse, konuyu incelemek ve araştırmak için belirleyeceği sayıda üyeden oluşan komisyon kurabilir.

 1. Bu durumda düşürülmesi isteminde bulunulan organın yazılı savunmasını yapması ve Genel Kurulca komisyon oluşturulmuşsa, komisyonun gerekli inceleme ve araştırmayı yapması için Genel Kurul kararı ile toplantı ertelenir. Ertelenen toplantıda, kurulmuşsa, komisyon raporu görüşmeye açılmaksızın oylamaya geçilir. Düşürme istemine ilişkin oylama gizli yapılır ve Genel Kurul üyeleri Başkanlık Divanının mührünü taşıyan oy pusulalarına, istem düşürmeye ilişkin olduğu için, düşürmeyi isteyenler (evet) kabul, istemeyenler (hayır) red yazarak, çağrı sırasında oylarını sandığa atarlar.

 2. Oyların ayrım ve sayımı Genel Kurul Başkanlık Divanınca yapılır ve Genel Kurula açıklanır.

 

Düşürülen Organların Yeniden Seçilebilmek İçin Bekleme Süreleri

60.

Genel Kurul tarafından düşürülen Başkan ile Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu asli üyeleri ile yedek üyelikten asli üyeliğe gelenler, geri kalan süre hariç bir görev süresi geçmeden yeniden seçilemezler, seçilirlerse seçimleri geçersiz sayılır.

 

V. KISIM

(SEÇİMLERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER)

 

Seçim

İlkeleri

61.

Seçimlerde gizli oy, açık sayım ilkeleri uygulanır. Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanı ile Başkanlık Divanı sağlar. Oy verme 2 (iki) yılda bir yapılan seçimli genel kurullarında, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun; olağanüstü seçim toplantılarında ise seçimi yenilenecek kurul ya da kurulların oy pusulalarının özel zarfı içinde sandığa atılması suretiyle yapılır. Asli ve yedek üyeler, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir, boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur. İki (2) dönem yönetim kurulunda  görev almış olan üye 1(bir) dönem seçime katılamaz. 2(iki) dönem üst üste devlet kademesinde görev yapan üyemiz 1 (bir) dönem ara verdikten sonra tekrar görev alabilir. Yönetim kurulundaki görevinde istifa halinde devlet kanalında yapılmış olan atamasındanda istifa etmiş sayılacaktır.

 

Seçilme Usulünün Açıklaması

62.

Seçimli toplantılarda, seçimlere başlamadan önce Genel Kurul (Divan)  Başkanı, Genel Kurul üyelerine seçimlerle ilgili tüzük hükümlerini hatırlatır ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.

 

Başkanlığa

ve

Kurullara Seçilme Koşulları

63.

 1. Seçilebilmek için aday olan ya da kendilerine oy verilen kişilerin kaydı açık ve Genel Kurula katılma hakkına sahip olan ve asli üye sicil kayıtlarına göre, derneğe kaydolduğu tarihten başlayarak;

Başkanlık için 7 (yedi),

Yönetim Kurulu asli ve yedek üyeliği için 3 (üç),

Denetleme Kurulu asli ve yedek üyeliği için 3 (üç),

Sicil Kurulu asli ve yedek üyeliği için 5 (beş),

Disiplin Kurul asli ve yedek üyeliği için 9 (dokuz),

Bölge temsilciliği için en az 2 (iki) yılını doldurmuş olmak gereklildir.

 1. Geçici çıkarma cezası almış olanlar bu ceza yerine getirilmiş ya da affa uğramış olsa da Başkanlığa ve kurullar üyeliğine seçilemezler.

   

Görev

Süreleri

64.

Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulunun görev süreleri 2 (iki) yıldır. Süresi bitmeden istifa eden, düşen ya da düşürülen Başkan ile kurul üyelerinin yerine seçilenler ve/veya atananlar  eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

 

Seçimlerin Yapılışı,

Oy Pusulaları ve

Oy Zarfları

65.

 1. Oy Pusulaları:

 1. Tüzüğün 21’nci maddesinde belirlenen başkan ve organların seçimlerinde kulllanılacak boş oy pusulaları örneği (Ek-2) ile tek tip oy pusulaları örneği (Ek-3) tüzüğe eklenmiştir. Bir seçim döneminde yalnızca bir çeşit oy pusulası kullanılır. Tercihini ise Sicil Kurulu Başkanlığı yapar.

 2. Oy pusulaları tek tip ve aday olan bütün başkanlar ile başkanların listesinde bulunan organlara aday üyelerin isimleri sicil kurulu tarafından hazırlanan tek tip oy pusulası üzerinde belirtilir. Sicil Kurulu tarafından hazırlanacak olan oy pusulalarındaki sıralama, isim çekme suretiyle pusulalardaki yerleri saptanır. Başkan adayları veya yazılı olarak bildirdikleri temsilcileri, Seçim Genel Kurul toplantısından 48 (kırksekiz) saat önce Sicil Kurul Başkanının saptayacağı saatte bir araya gelirler ve yukarıda sözü edilen isim çekme işlemi yapılır, sonuç bir tutanağa geçirilir. Genel Kurul dosyasına konulmak üzere Yönetim Kuruluna verilir; veya

 3. Boş oy pusulaları, beyaz kağıt üzerine, Sicil Kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır. Başkan adayları, kurullara ve bölge temsilciliklerine seçilecek olan adayların listeleri hazırlanır ve üyelere aday listeleriyle birlikte tercih yapmak için boş oy pusulalarıyla birlikte verilir.

 1. Oy Zarfları

Tek renkte yeteri kadar oy zarfı Sicil Kurulu tarafından hazırlanarak mühürlenir ve sayısı da bir tutanakla Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu bu tutanağı Genel Kurul dosyasına koyar.

 

Oy

Pusulaları

ile

Zarflarının Dağıtılması

 

66.

Seçim toplantısına gelen ve adları 37’nci madde uyarınca düzenlenmiş listede yazılı olan üyelere, Sicil Kurulu Başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan giriş kartı, mühürlü bir oy zarfı ile başkan adaylarını ve listelerini belirten basılı tek tip oy pusulası veya bir boş oy pusulası verilir. Genel Kurul toplantısı başladıktan sonra, Genel kurula katılanların listesi, oy zarflarının sayılarını belirten bir tutanakla boş ve basılı oy pusulaları ile birlikte Genel Kurul Başkanlık Divanına teslim edilir. Genel Kurul toplantısı başladıktan sonra gelenler giriş kartları ile oy pusulalarını Başkanlık Divanından teslim alırlar.

 

Oy

Vermede

Sıra

67.

Genel Kurul Başkanlık Divanınca, Tüzüğün 37’nci maddesinde sözü edilen Genel Kurula katılacaklar listesindeki sıraya göre, Genel Kurula katılmış olup listede imzaları bulunanlar, oylarını kullanacakları sandıklar belirtilerek çağrılırlar ve sıraya girerek oylarını kullanırlar. Sırası gelen üye, önce oyunu kullanacağı sandığın yanındaki sandığa giriş kartını, oy sandığına da özel zarfına konulmuş oy pusulasını atarak oyunu kullanır.

 

Kimlik

Sorma

68.

Sandık başındaki görevliler, tanımadıkları kişilerden giriş kartı yanında fotoğraflı kimlik belgesi de sorabilirler. Kimlik belgesi sorulan üyeler, bu tür bir belgeyi göstermek zorundadırlar. Göstermeyenler ya da Genel Kurul Başkanlık Divanına kimliklerini belirtmeyenler oy kullanamazlar.

 

Seçim Sandıklarının Açılması

69.

Üyeler oylarını, Genel Kurul Başkanlık Divanınca yerleri saptanmış ve boş oldukları gösterildikten sonra kilitlenmiş oy sandığına atmak suretiyle kullanırlar. Oy sandığının yanında oy kullananların giriş kartlarını atacakları bir başka sandık daha bulundurulur.

 

Oy Zarfını ve Giriş Kartını Kaybedenlere Yenilerinin Verilmeyeceği

 

70.

Giriş kartları ve oy zarflarını almış olan asli üyeler daha sonra herhangi bir nedenle ellerinden çıktığını ya da kaybettiklerini belirterek yeniden bir oy zarfı ya da giriş kartı isteyemezler, böyle bir istekte bulunanlara giriş kartı ya da oy zarfı verilmez.

 

Kapalı Oy Verme Yeri

71.

İsteyen üyelerin oylarını hazırlamaları için Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanınca kapalı oy verme yerleri hazırlanır.

 

Oy Vermenin Başlaması

ve

Bitmesi

72.

Oy verme işlemi; tüzüğün 23’ncü maddesi uyarınca yapılan konuşmalar bitince başlar ve ara verilmeksizin, 37’nci madde uyarınca hazırlanmış listede adları yazılı ve genel kurul toplantısına katılan tüm üyelerin oylarını kullanıncaya kadar devam eder.

 

Kullanılacak Oy

Pusulaları

73.

Seçimlerde, Sicil Kurulu tarafından bastırılan boş oy pusulaları ile tek tip oy pusulaları kullanır.

 1. Boş oy pusulaları kullanıldığında; üyeler boş oy pusulalarının başkan ve çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine dilediği kişilerin adlarını yazabilirler.

 2. Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, her organın asli ve yedek üye bölümüne yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur. Bir organ için aynı ad birden fazla yazılamaz.

 3. Tek tip oy pusulaları kullanıldığında; tek tip oy pusulasında bulunan başkan ve organlarda isimleri yazılı bulunan adaylar arasında tercih yaparak oylarını kullanırlar.

 4. Tek tip oy pusulaları kullanıldığında; başkan adayları ile bütün organların seçimlerinde; genel kurul üyeleri istedikleri başkan adayına ve listesine “evet” diyerek tercihte bulunabilirken, bir başkan adayına ve her organda yer alacak asli ve yedek üye sayısı kadar da “karma”  tercihte bulunabilirler.

 5. Tek tip oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz.

 

Sandıkların Açılması

ve

Zarfların Sayılması

74.

Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandığı Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılarak çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. Giriş kartlarının atıldığı sandık da Başkanlık Divanı tarafından aynı biçimde açılarak çıkan oy zarflarının sayısı, giriş kartlarının sayısından fazla ise, zarfların arasından gelişi güzel fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçirilir. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkarsa imha edilerek durum tutanağa geçirilir.  Oy pusulaları genel kurula katılan üye sayısından daha az çıkarsa, sayım işlemi geçerli olur ve durum tutanağa geçirilir.

 

Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması

ve

Geçerli

Oy

Pusulaları

75.

Geçerli oy zarfları 74’ncü maddede açıklandığı gibi belirlendikten sonra Başkanlık Divanı, zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.

 1. Bir zarfın içinden birden fazla tek tip oy pusulası çıkarsa;

 1. Biri kullanılmış, diğeri kullanılmamış ise, kullanılmış olan geçerli sayılır, diğeri imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

 2. Tümü kullanılmış ise oy pusulaları imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

 3. Tümü kullanılmamış ise oy pusulaları geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.

 1. Bir zarfın içinden bir kullanılmış tek tip oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş oy pusulası çıkarsa, her ikisi de geçersiz sayılır, imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

 2. Bir zarfın içinden bir kullanılmış tek tip oy pusulası ile doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa, tek tip oy pusulası geçerli sayılır, boş oy pusulası imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

 3. Bir zarfın içinden kullanılmamış tek tip oy pusulası ile doldurulmuş bir boş oy pusulası çıkarsa, boş oy pusulası geçerli sayılır, tek tip oy pusulası imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

 4. Bir zarfın içinden, üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış tek tip oy pusulası çıkarsa geçersiz sayılır, imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

 5. Tek tip veya elle doldurulmuş boş oy pusulaları ile zarfların üzerinde oy kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğunda bunlar geçersiz sayılır, imha edilir, durum tutanağa geçirilir.

 6. Başkanlık için birden fazla ad yazılmış ise hiçbir ad, öteki organlarda asli ve yedek üyeler için tüzükte belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa yukarıdan aşağı doğru sayılarak, fazla yazılmış olan adlar yazılmamış sayılır.

 

Seçim Sonuçlarının Duyurulması, Oturumun Kapanması, Seçilenlere Bildirim

76.

Başkan olabilmek için geçerli olan oyların çoğunu almak yeterlidir. Organlarda asli ve yedek üyelikler için geçerli oyların çoğunu alanlar sırası ile seçilir. Başkan adayları arasında oyların eşit dağılması halinde başkanlık seçimi tekrarlanır. Organların seçiminde oy ayırımı sonucu eşit oy alanlar olursa, Genel Kurul (Divan) Başkanı tarafından Genel Kurula önceden duyurulmak koşulu ile ve Genel Kurul önünde ad çekme ile kazanan belirlenir. Organların yedek üyelerinin sıralanması aldıkları oy sayısına göre saptanır, eşit sayıda oy durumunda ad çekme yoluna başvurulur, ad çekme Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından yapılır.

 

Devir

Teslim

77.

Yönetim Kurulunun değişmesinde devir teslim zorunludur. Devir-Teslim işlemi, Seçimli Genel Kurulu izleyen 15 (onbeş) gün içinde Genel Kurul Başkanlık Divanının ve yeni seçilen Denetçilerin gözetiminde yapılır. Devir-Teslime gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi sorumlu olur. Genel Kurul Başkanlık Divanı ve yeni seçilen Denetçilerden hepsi ya da biri çağrıya rağmen bu gözetime gelmezse, Devir-Teslim eski ve yeni Yönetim Kurulları arasında yapılır ve bir tutanakla saptanır.

 

VI. KISIM

(KURULLAR)

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu

ve

Görev

Bölümü

 

78.

 1. Oluşumu;

 1. Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı ile 9 (dokuz) asli üyeden ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın toplantıya ve görüşmelere katılabilir.

 2. Bu tüzüğün 22’nci maddesinde Dernek Başkanı Adayı için aranan şartlardan 9’ncu alt maddesi dışında aranan tüm diğer şartlara sahip olması koşu ldur.

 3. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, yoksa asbaşkan başkanlık eder. O da yoksa genel sekreter başkanlık yapar.

 1. Görev Bölümü;

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından;

 1. Asbaşkan,

 2. Genel sekreter,

 3. Mali Sekreter,

 4. Genel Koordinatör,

 5. Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu,

 6. Lokal ve Tesis Sorumlusu, ve

 7. İki (2) faal üye,

seçer.

 1. Seçim sonuçları ile görev bölümü karar defterine geçirilir ve dernek lokalinde ilân tahtasına asılarak üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında geçici ya da sürekli görev değişikliği yapabilir.

 2. Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda belirlenen görevlerden birden fazlası verilemez. Bu değişiklikler de dernek lokalinde ilân tahtasına asılarak üyelerine duyurulur.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

79.

 1. Başkan:

Bu tüzüğün 22’nci maddesinde yazılan Başkanlık için aranan şartlara sahip olan, 23’nci maddesine göre 2 (iki) yıllığına Dernek Genel Kurul üyeleri  tarafından yetkilendirilen ve 25’nci maddede belirtilen görevleri yerine getiren yönetim kurulunun başkanıdır.

 1. Asbaşkan:

Dernek Başkanının herhangi bir sebeple bulunmadığı durumlarda başkana vekalet eder ve ayni yetkilere sahiptir. Ayrıca, dernek başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 1. Genel Sekreter:

Derneğin tüm yazışmalarını yapar, yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını tutar, derneğin tüm evrak ve dosyalarını, üyelerin isim, adres ve diğer bilgileri ihtiva eden kayıtları günlük olarak düzenler ve muhafaza eder. Disiplin kuruluna aktarılacak davalar ile diğer konuları hazırlar ve disiplin kurulu toplantılarına sekreterlik yapar, dernek sekreteryasının düzenli çalışmasını sağlar, bu tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği başkaca görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Ayrıca, dernek başkanı ile asbaşkanının bulunmadığı durumlarda, Dernek Başkanı tarafından yetkilendirilmek suretiyle derneğe başkanlık eder ve tüm yetkileri kullanır.

 1. Mali Sekreter:

Derneğin tüm mali işlerinden birinci derecede sorumludur. Gelir, gider ve genel harcamaları içeren defter veya defterleri tutar. Makbuz vesair mali belgeleri muhafaza eder. Hesapları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu denetimlerine her an hazır durumda bulundurur. Dernek adına toplanan tüm gelirleri dernek adına bir bankada açılan hesaba yatırır. Bankadan para çekmek ve harcamalar için yapılacak ödemelerde dernek başkanı ile birlikte imza etme yetkisine sahiptir. 3 (üç) asgari ücret miktarından fazla meblağı yanında tutamaz. Tüm mali konularda hukuki sorumluluğu vardır. Bu tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği başkaca görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

 1. Genel Koordinatör:

Faal üyeler ile dernek arasındaki ilişkilerin en iyi şekilde sürdürülmesi ve tüm üyeler arasında işbirliğinin sağlanması, kişilerin üyeliklerinin devam etmesi için gereken bütün tedbirleri alır. Gerekli  göreceği  tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna yazılı teklifte bulunur. Gerek dernek içi, gerekse dernek dışı bütün faaliyetlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.

 1. Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu:

Derneğin basın ve halkla ilişkiler komitesi başkanlığını yürütür. İçte ve dıştaki, basın ve yayın kuuluşlarıyle derneğin ilişkilerini düzenler. Derneğin faaliyet gösterdiği alanlarda yazılı ve görsel basında (medyada)  çıkan haberleri derleyip toparlar ve bu konuda dernek arşivinin gelişmesine katkı sağlar. İlgili gördüğü konularda da yönetim kuruluna rapor sunar. Ayrıca, basında yayınlanan bildirgelerden dolayı aciliyet gerektiren konularda yönetim kurulunun toplanmasını başkandan talep edebilir.

 1. Lokal ve Tesis Sorumlusu:

Var olan ve/veya yapılması planlanan her türlü derneğe ait tesislerin sorumlusudur. Ayrıca, yönetim kurulu kararı uyarınca derneğe alınan her türlü demirbaşın kaydını tutar ve yine yönetim kurulu kararı uyarınca kullanılamayacak duruma gelen demirbaşların kaydını demirbaş kayıt defterinden düşer.

 1. Faal Üye:

Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararı ile kurulmasına karar verilen yeni kurul ve/veya komitelere başkanlık eder. Kendisine başkanlığı verilen kurul ve/veya komiteler için üyelerini atar ve yönetim kurulunun onayına sunar. İlgili olduğu kurul ve/veya komitenin düzenli işleyişinden, toplanmasından, işlerin planlanmasından, yürütülmesinden ve her ay çalışma sonuçlarını içeren bir raporun yönetim kuruluna sunulmasından birinci derecede sorumludur.

 1. Yedek Üye:

Dernek asli üyeleri arasından seçilir, yönetim kurulunda Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararı ile kurulmasına karar verilen kurul ve/veya komitelere başkanlık eder. Kendisine başkanlığı verilen kurul ve/veya komiteler için üyelerini atar ve yönetim kurulunun onayına sunar. İlgili olduğu kurul ve/veya komitenin düzenli işleyişinden, toplanmasından, işlerin planlanmasından, yürütülmesinden ve her ay çalışma sonuçlarını içeren bir raporun yönetim kuruluna sunulmasından birinci derecede sorumludur.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk

ve

Yetkileri

80.

 1. Derneğin icra salahiyetine sahip en faal organıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu müşterek olup, bu tüzük hükümlerine aykırı hareketlerden dolayı Genel Kurula ve ilgili tüm yasal mercilere karşı tek tek ve topluca sorumludurlar.

 2. Derneğin idari, mali, ticari ve sosyal faaliyetlerini dernek tüzüğü esaslarına uygun olarak önceliklemek, yolcu ve yük taşımacılığının gelişmesini sağlamak ve yürütmek.

 3. Genel kurul tarafından kabul edilmiş olan bütçeye göre mali tasarruflar yapmak.

 4. Derneğin yıllık bütçesini hazırlamak ve bir sene önceki bütçeye ait kesin hesap özetlerini genel kurula sunmak.

 5. Bu tüzüğün 10’cu maddesinde belirlenen “Dernek Amaçlarının” gerçekleşmesi için gayret gösterir.

 6. Yönetim Kurulu üyeleri kurul içinde uyumlu çalışmak zorundadır. Kurul kararlarına iştirak etmeyen üyeler yönetim kurulundan istifa etmedikçe ve/veya Başkan tarafından görevden alınmadıkça çoğunluk kararlarına uymaya ve kurul içinde herhangi bir anlaşmazlığı ifşa etmemeye zorunludur.

 7. Derneğin yetkili kurul ve komite üyeliklerine seçilen ve/veya atanan üyelerin ad ve soyadlarını ilgili mercilere ve basın bildirisi ile kamu oyunun bilgisine getirmek.

 8. Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, sözleşme karşılığında personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.

 9. Dernek tüzüğü ve bu tüzük altında oluşturulan yönetmeliklere aykırı hareket edenleri disiplin kuruluna sevk etmek.

 10. Derneğin taşınmaz mal varlığını günün rayiç veya emsal bedeli üzerinden kiraya vermek (başkanlık dönemini aşmamak koşuluyla).

 11. Derneğe yap işlet ve devret yöntemiyle kalıcı tesisler kazandırmak için gerekli çalışmalar yapmak.

 12. Disiplin Kuruluna sevk edilen bir üye hakkında, gerekli gördüğü hallerde, olay disiplin kurulunda ele alınıncaya kadar ve her halde bir ayı geçmemek koşulu ile derneğe ve tesislere girmeyi yasaklama önlemi almak.

 13. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı kazanmış olan üyelerin listesini toplantının ilânından önce sicil kuruluna düzenletmek ve dernek ilân tahtasına asılmasını sağlamak.

 14. Tüzüğün uygulanması için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak, doğrudan ya da Genel Kuruldan geçirmek suretiyle yürürlüğe koymak,

 15. Derneğin karar defteri, üye kayıt (sicil) defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, banka–kasa defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defterini, demirbaş defterini noterden tasdik ettirmek, kasa defteri ve diğer defterler ile birlikte düzenli tutulmasını ve günü gününe işlenmesini sağlamak.

 16. Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

 17. Gerek gördüğünde doğrudan veya Denetleme Kurulunun, yıllık aidatlarını ödemiş, kaydı açık aslı üyelerin 1/3’ inin (üçte birinin) yazılı isteği üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 18. Yeni seçilen Yönetim Kuruluna seçimi izleyen 15 (onbeş) gün içinde Genel Kurul Başkanlık Divanı ve Denetçiler gözetiminde devir ve teslim işlemini yapmak.

 19. Yasa ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları

ve

Karar Sayısı

81.

 1. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, belirlenen yer, gün ve saatte Başkan veya Asbaşkanın daveti ile toplanmak zorundadır.

 2. Yönetim Kurulu Dernek başkanının, yokluğunda asbaşkanın, onun da yokluğunda genel sekreterin Başkanlığında toplanır.

 3. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde kurula başkanlık edenin “Başkanın” ayırt edici oyu vardır.

 4. Yönetim Kurulu üyeleri kurul toplantılarında hazır bulunmaya zorunludurlar.

 5. Yasal izinli sayılabilecek mazarete dayandırılmaksızın bir biri ardına üç toplantıya katılmayan üyenin görevi sona erer.

 6. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin ve/veya birilerinin bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısına katılmamaları durumunda da o yönetim kurulu üyesinin görevi sona erer.

 7. İstifa eden ve/veya üyeliğini kaybeden kurul üyelerinin yerine yedek üyeleri Dernek Başkanı atar ve ilgili mercilere durumu yazılı olarak bildirir.

 

Derneği  Yükümlülük Altına Sokacak Kararlar

 

82.

Genel Kuruldan yetki alınmış olması koşulu ile derneği yükümlülük ve borç altına sokacak kararların en az 7 (yedi) üyenin olumlu oyu ile karar alınması zorunludur.

 

Temsil

ve

İlzam

83.

Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek;

 1. İdari işlerde; Başkan, asbaşkan, yönetim kurulunun görev ve yetki verdiği  Genel Sekreter teker teker,

 2. Mali işlerde, Başkan, asbaşkan, yönetim kurulunun görev ve yetki verdiği  Mali Sekreter’in ortaklaşa imzaları, temsil ve ilzam eder.

 

Yetki

Verme

 

84.

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına, Yönetim Kurulu yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulunun ortak sorumluğunu ortadan kaldırmaz. Bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, kapsamı, süresi ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.

 

Kurul

Başkanı ve/veya Üyelerinin Toplantılara Gelmemesi

veya

İstifa

Etmesi

 

85.

 1. Kurul  Başkanlarının  istifası  veya  herhangi  bir sebeple 5 kez gerekçeli maazereti olmadan gelmemesi üzerine istifa etmiş sayılır. Yeni başkan seçimi için genel kurul bir ay içerisinde toplantıya çağrılır ve devre sonuna kadar devam etmek kaydı ile seçim yapılır.

 2. İstifa veya herhangi bir sebeple kurul üyelerinden birinin çekilmesi  halinde veya üstüste iki toplantıya özürsüz gelmeyip ve üçüncü toplantı günü, yeri ve saati kendisine yazı ile bildirildiği halde yine davete özürsüz olarak katılmayan kurul üyesi istifa etmiş sayılır. Yerine yedek üyelerden birisi dernek başkanı ve/veya organ başkanı tarafından atanır.

 3. Bir kurulun oluşum sayısının yarısı kadar yedek üyenin atanması Dernek başkanı ve/veya organ başkanı tarafından yapılabilirken, oluşum sayısının yarısından fazlası olduğu takdirde, yerlerine yedekler atandıktan sonra kalan boş üyelikleri tamamlayabilmek için genel kuruldan yeniden yetki talep eder veya ilgili boş kurum üyelikleri için seçim yapılır.

 

Sicil Kurulunun Oluşumu

 

86.

 1. Sicil Kurulu; asli üyeler arasından genel kurul tarafından seçilen ve/veya onaylanan 4 (dört) asli ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Ancak, sicil kurulu üyeleri derneğin  diğer yetkili kurullarında görevli olmayacaktır.

 2. Bu tüzüğün 22’nci maddesinde Dernek Başkanı Adayı için aranan şartlardan 9’ncu alt maddesi dışında aranan tüm diğer şartlara sahip olması koşuldur.

 

Sicil Kurulunun

Görev

ve

Yetkileri

 

87.

 1. Derneğe üye olmak için yapılan başvurular, sicil kurulu tarafından incelenir, başvuru tarihlerine göre gerekli tetkikatını yapar ve kanaatini Yönetim Kuruluna ayrı bir yazı ile bildirmek;

 2. Asli üyelik başvurularını kabul veya reddetmek;

 3. Asli üyelerin resminin bulunduğu bir sicil kartını tutmak;

 4. Her ayın son haftası içerisinde düzenli olarak toplanmak;

 5. Acil ve gerekli zamanlarda dernek başkanı veya yönetim kurulunun talebi ile toplanmak;

 6. Derneğe kayıt olmak isteyen kişi hakkındaki kanaatini gizli olarak bildirmek; Sicil Kurulunun kaanati kurul mensupları dahil hiçbir yönetici tarafından açıklanamaz.

 7. Genel Kurul toplantısının ilânından önce bu toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin listesini incelemek; hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak;

 8. Genel Kurula katılma hakkı kazanmış olan üyelerin listesini incelemek ve onay vererek bu üyelerin giriş kartlarını hazırlayarak genel kurul için yönetim kuruluna sunmak;

 9. İlgili liste 15 gün askıda kalır ve asılma tarihi sicil kurulunca karar defterine geçirilir. Askı süresi sonunda listeyi karar defterine geçirmek;

 10. Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak kabul edilen üyelerle ilgili işlemleri yapmak;

 11. Tüm üyelerin kayıtlarının tutulması için sicil defter; özellikle asli üyelikler için giriş ödentisi ve yıllık ödentilerle ilgili defter; bir yazışma ve karar defteri tutmak;

 12. Sicil ve karar defterlerini noterden tasdik ettirmek;

 13. Organlara seçilmiş olanların seçilme niteliğinde olup olmadığını tüzük maddeleri uyarınca incelemek ve gereğini yapmak;

 14. Yıllık ödentisini ödemeyen üyeyi, en son ödeme tarihinden hemen sonar yazılı olarak uyarmak ve ödemeye çağırmak; yapılan çağrıya rağmen 15 (onbeş) günlük süre içinde borçlarını ödemeyen üyenin kayıtlarını silmek;

 15. Disiplin Kurulunca verilen cezaları üyelerin siciline işlemek;

 16. Hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş ya da dernekten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin, kayıtlarını sicil defterinden silmek;

 17. Herhangi bir suretle açık kalmış veya çift sicil numaraları sicil kurulunun karar defterine geçirilmek suretiye iptal edilir. Ana sicil defterindeki boş numaraların karşısına bu konuda açıklama yapılarak numara kapatılır. Sicil Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Böylece iptal olunan sicil numaraları hiçbir suretle kullanılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından imza ve mühür ile tasdik edilir.

 18. Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Denetleme Kurulunun Oluşumu

88.

 1. Denetleme Kurulu, derneğin diğer yetkili kurullarında görevli olmayan asli üyeler arasından genel kurul üyeleri tarafından seçilen 4 (dört) asli ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur.

 2. Bu tüzüğün 22’nci maddesinde Dernek Başkanı Adayı için aranan şartlardan 9’ncu alt maddesi dışında aranan tüm diğer şartlara sahip olması koşuldur.

 

Denetleme Kurulunun Görevleri

ve

Yetkileri

 

89.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneğin bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek;

 2. Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı mali raporu Genel Kurula sunmak;.

 3. Eksik ve usülsüz bulduğu hesap ve harcama konularında Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak;

 4. Görev ve yetki alanı içine giren önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Yönetim Kurulundan istemek;

 5. Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak için deneyimli yetkili bir muhasibin yardımını isteyebilir. Dernek hesaplarını bu yetkili muhasibe denetletebilir, ancak sorumluluğundan vazgeçmiş sayılmaz.

 6. Kayıtların düzenli olup olmadığı ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol eder. Bu kontrollar asgari birer ay aralıklarla yapılmalıdır.

 7. Noksan ve usulsüz gördükleri hesap, harcama ve idari tasarruflar hakkında Genel Kurula yazılı rapor verir;

 8. Devreleri sonunda hazırlayacakları raporlarını genel kurula arz etmek sureti ile görevlerini yerine getirirler;

 9. Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine bu kurulun toplantılarına katılmak;

 10. Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 11. Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birinin belli konularda inceleme ve araştırma yapması sonucunda hazırlanacak rapor, Denetleme Kurulunun ortak raporudur. Denetleme Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerçeklerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur.

 

Disiplin Kurulunun Oluşumu

90.

 1. Disiplin Kurulu; derneğin diğer yetkili kurullarında görevli olmayan asli üyelerden genel kurul tarafından seçilen 5 (beş) asli ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur.

 2. Disiplin Kuruluna atanacak üyelerin en az birinin hukukçu olması koşuldur.

 3. Bu tüzüğün 22’nci maddesinde Dernek Başkanı Adayı için aranan şartlardan 9’ncu alt maddesi dışında aranan tüm diğer şartlara sahip olması koşuldur.

 4. Disiplin Kurulu üyeleri atandıktan sonra en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ilk toplantısını yapmakla yükümlüdür.

 5. Disiplin Kurulu yapacağı ilk toplantısında Kurul Başkanını ve başkan yardımcısını seçer ve seçim sonucunu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

 6. Disiplin Kurulu toplantılarını Başkan yönetir ve ayırt edici oyu vardır.

 7. Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, toplantıya başkanlık eder ve yetkilerini kullanır.

 8. Disiplin Kurulunun sekreterliğini, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri yapar. Ancak, toplantılarda fikir beyan etme ve oy kullanma hakkı yoktur.

 

Disiplin Kurulunun Görev

ve

Yetkileri

91.

 1. Disiplin Kurulu; 23/2016 sayılı Dernekler Yasası, dernek tüzüğü ve disiplin yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, belirtilen diğer tüm fiil ve işlemler hakkında kendisine üye kişiler hakkında kovuşturma açmak ve kesin kararı vermek yetkisine sahiptir.

 2. Yönetim kurulunun aktaracağı sorunları en geç 30 (otuz) gün içerisinde görüşür ve karara bağlar. Gerekli gördüğü hallerde ilgili sorun için yetkilerini Kaza Mahkemelerine devredebilir.

 3. Dernek üyelerine, yöneticilerine ve diğer yetkili kurullarında görevli üyelerine, bu tüzük ve yönetmeliklere aykırı hareket edenler hakkında disiplin yönetmeliği uyarınca cezai müeyyideler uygular.

 4. Derneğin şeref ve saygınlığını sarsıcı, zedeleyici, yıpratıcı veya baltalayıcı ve aşağılayıcı davranışlarda bulunan, demeç veren, yazı yazan üyeler, diğer yetkili kurullarda görevli üyeler hakkında yönetim kurulu tarafından yapılan şikayetleri inceleyerek karara bağlar.

 5. Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalar için; aleyhine karar verilen üyeler 15 gün zarfında mahkemeye başvurma hakkına sahiptirler.

 

Disiplin

Cezası Gerektiren Tutum

ve

Davranışlar

92.

Disiplin Cezasını Gerektiren Tutum ve Davranışlar:

 1. Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak;

 2. Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunmak;

 3. Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak;

 4. Dernek Başkanı, Kurullar ve Komiteler üyelerini küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışta bulunmak;

 5. Dernek tüzüğüne, yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymamak;

 

Disiplin Kuruluna Başvurma

93.

Bu tüzüğe göre disiplin cezalarının uygulanmasını gerektiren eylem ve davranışlardan birinin işlenmesi halinde, Disiplin Kuruluna başvurma, aşağıda yazılı kişi ve kurullarca belirtilen usullerde yapılır:

 1. Kendisini ilgilendiren bir olay hakkında ilgili üye Yönetim Kurulu aracılığıyla;

 2. Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu ve Komiteler, Yönetim Kurulu aracılığıyla; ve

 3. Yönetim Kurulu doğrudan, başvurabilir.

 4. (1) ve (2) fıkraları uyarınca yapılan başvuruları Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde Disiplin Kuruluna sunmak zorundadır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bir ön soruşturma yapabilir ve Disiplin Kuruluna bir disiplin cezası önerisiyle de sunabilir.

 

Disiplin Kurulu Tarafından Verilebilecek Cezalar

94.

Disiplin Kurulu; derneğin bütün üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, derneğin  diğer yetkili kurullarında görevli üyelerine ve derneğin tüm kurul ve komite üyelerine, Dernek tüzüğü ve disiplin yönetmeliğine aykırı hareket eden davranışları nedeniyle, ilgili tüzük ve yönetmeliklerde özel başka bir ceza ön görülmediği takdirde, aşağıda belirtilen disiplin cezaları verebilir.

 1. Sözlü uyarı,

 2. Yazılı uyarı,

 3. Para cezası,

 4. İhalelere katılmaktan geçici ve/veya sürekli men cezası,

 5. Seçme ve seçilme hakkından men cezası,

 6. Geçici ve/veya sürekli hak mahrumiyeti cezası,

 7. Dernekten ihraç cezası, ve

 8. Zarar ve ziyanın ödenmesi cezası.

 

VII. KISIM

(CEZA YÖNTEMİ ve SAVUNMA HAKKI)

 

Ceza

Yöntemi

95.

Disiplin Kurulunun oluşumu içinde Dernekteki üyelere ve yöneticilere disiplin için verilecek cezalarla ilgili kurallar; 23/2016 sayılı Dernekler Yasasına, Dernek tüzüğüne uygun olarak Yönetim Kurulunca yapılacak ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe girecek Disiplin Yönetmeliği ile belirlenir.

 

Savunma Hakkı

96.

 1. Bu tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarından dolayı itham edilen kişi ve/veya kişiler kendisini savunma hakkına sahiptir. Bu üye savunmasını kendisinin yapabileceği gibi bir avukat aracılığı ile de savunmasını yapabilir. İlgili kişi ve/veya kişiler savunmasını önceden yazılı yapabileceği gibi Disiplin Kurulu huzurunda da sözlü olarak yapabilir.

 2. Kendisine taahhütlü gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak 15 (onbeş) gün içinde yazılı savunmasını vermeyen ya da sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

 3. Savunması alınmak istenen kişi, kendisine yapılan tebliğ tarihinden başlayarak en geç duruşmanın (oturumun) gerçekleşeceği güne kadar savunmasını ya yazılı yada sözlü olarak yapması gerekmektedir.

 4. Savunması alınmak istenen kişiye, tebliğ tarihi ile duruşmanın yapılacağı gün arasında en az 21 gün süre verilmelidir.

 5. Verilen süre içerisinde savunmasını yapmayan kişi hakkında tutanak düzenlenir ve karar savunma alınmadan verilir.

 

Karar

Yeter Sayısı

ve

Yapılacak İşlem

 

97.

Disiplin Kurulu en az 3 (üç) üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlar, katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır. Disiplin kararları, ilgili üyenin siciline işlenmesi için Sicil Kuruluna, gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna bildirilir.

 

Çıkarma Cezası Alanların Durumu

 

98.

Haklarında üyelikten çıkarma kararı alınmış olan üye ve/veya üyeler, Dernek merkezine, sosyal bölümlere ve tesislere bir üyenin konuğu olarak bile gelmesi yasaktır.  Geçici çıkarma cezası almış olan üyeler için de ceza süresince aynı yasak uygulanır.

Kovuşturma

ve

Cezalarda Zaman

Aşımı

99.

Kovuşturmalarda ve cezalarda zaman aşımının başlangıç tarihi olay günü olarak kabul edilir. Cezaların uygulanmasında bir (1) gün 24 (yirmidört) saat; 1 (bir) ay 30 (otuz) gün; 1(bir) yıl ise resmi takvime göre hesap edilir.

 

 1. Kovuşturmalarda Zaman Aşımı:

 1. İhtar cezasını gerektiren eylem ve davranışların işlenmesinden sonra   1 (bir) ay geçmesi;

 2. Para cezası gerektiren eylem ve davranışların işlenmesinden sonra       3 (üç) yıl geçmesi;

 3. Geçici men ve geçici hak mahrumiyeti cezasını gerektiren eylem ve davranışların işlenmesinden sonra 1 (bir) yıl geçmesi;

 4. Sürekli men ve sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren eylem ve davranışların işlenmesinden sonra 3 (üç) yıl geçmesi.

 5. Dernekten ihraç cezası gerektiren eylem ve davranışların işlenmesinden sonra 3 (üç) yıl geçmesi;

 6. Derneğin taşınır – taşınmaz mallarına, döşeme – demirbaşlarına, eşyalarına ve diğer tüm maddi varlıklarına verilen zararlardan sonra    1 (bir) ay geçmesi.

 1. Cezalarda Zaman Aşımı:

 1. Verilen ihtar cezasından sonra altı (6) ay geçmesi;

 2. Para cezası uygulanmasından sonra 3 (üç) yıl geçmesi;

 3. Verilen geçici men ve geçici hak mahrumiyeti cezalarından bir (1) yıl geçmesi;

 4. Verilen sürekli men ve sürekli hak mahrumiyeti cezalarından üç (3) yıl geçmesi.

 5. Dernekten ihraç cezası uygulamasından sonra 3 (üç) yıl geçmesi;

 6. Zarar – Ziyan cezası uygulanmasından sonra 1 (bir) ay geçmesi.

 

 

VIII. KISIM

(KOMİTELER)

 

Basın ve Halkla

İlişkiler Komitesinin Oluşumu

100.

Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi, Dernek Başkanı tarafından önerilen bir (1) başkan ve iki (2) üyesi yönetim kurulu onayını aldıktan sonra oluşur. Bu komitede görev yapacak olan başkan ve üyelerinin bu tüzüğün 22’nci maddesinin 9’ncu alt maddesi dışında aranan koşullara sahip olması koşuldur.

 

Basın ve Halkla

İlişkiler Komitesi Görev,

Yetki

ve

Sorumluluğu

101.

 1. Derneğin bütün etkinliklerinin basın ve yayın kuruluşlarına aktarılması hususunda “Basın Bildirileri” hazırlar;

 2. Hazırlanan basın bildirilerinin eşit şekilde bütün basın ve yayın kuruluşlarına gönderilmesini sağlar;

 3. Derneğimizin ilgili iş ve faaliyet alanlarında basında yer alan haberlerin derlenip, toparlanmasını ve arşivlenmesini sağlar.

 

 

Organizasyon Komitesinin Oluşumu

102.

Organizasyon Komitesi, Dernek Başkanı tarafından önerilen 1 (bir) başkan ve 2 (iki) üyesi yönetim kurulu onayını aldıktan sonra oluşur. Bu komitede görev yapacak olan başkan ve üyelerinin bu tüzüğün 22’nci maddesinin 9’ncu alt maddesi dışında aranan koşullara sahip olması koşuldur.

 

Organizasyon Komitesinin Görev,

Yetki

ve

Sorumluluğu

103.

 1. Derneğimiz tarafından düzenlenecek olan her türlü eylem, grev ve benzeri etkinliklerin organizasyonundan sorumludur;

 2. Düzenlenecek olan etkinlikle ilgili faaliyet programını hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar;

 3. Etkinliklerin yapılacağı alanın ve teçhizatın düzeninden sorumludur;

 4. Üyelerle istişare ederek etkinliklerde gerekli olan her türlü emtianın temin edilmesinden sorumludur;

 5. Organizasyonda denetim görevini yapmakla sorumludur.

 6. Organizasyon sonrasında yönetim kuruluna detaylı rapor sunmakla yükümlüdür.

 

Teknik

Eğitim Komitesinin Oluşumu

104.

Teknik Eğitim Komitesi, Dernek Başkanı tarafından önerilen 1 (bir) başkan ve 2 (iki) üyesi yönetim kurulu onayını aldıktan sonra oluşur. Bu komitede görev yapacak olan başkan ve üyelerinin bu tüzüğün 22’nci maddesinin 9’ncu alt maddesi dışında aranan koşullara sahip olması koşuldur.

 

Teknik

Eğitim Komitesinin Görev,

Yetki

ve

Sorumluluğu

105.

 1. Yurt içinde ve yurt dışında iş faaliyet alanıyla ilgili yapılacak olan kurs, seminer, kongre ve bu gibi eğitsel programlara dernek adına ilgili üyelerin  katılınmasını ve katılan üyelerin edindikleri yeni bilgileri, diğer dernek üyelerine aktarmalarından sorumludur;

 2. Üyeleri, sürücüleri, şoförleri ve yöneticileri değişen kurallar hakkında bilgilendirilmesini sağlamakla sorumludur;

 3. Derneğimiz tarafından yapılacak olan kurs, seminer, kongre ve bu gibi eğitsel programların tüm hazırlığından sorumludur;

 4. Kurs, seminer, kongre, konferans ve bu gibi eğitsel faaliyetlerde kullanılmak üzere hazırlanması gereken her türlü bilgi, belge ve dökümanları hazırlamakla sorumludur;

 5. Kurs, seminer, kongre, konferans ve bu gibi eğitsel programların ve faaliyetlerin bütün belgelerinin ve kaynaklarının oluşturulacağı bir arşiv kurmakla sorumludur.

 

Sosyal

İşler Komitesinin Oluşumu

 

106.

Sosyal İşler Komitesi, Dernek Başkanı tarafından önerilen 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyesi yönetim kurulu onayını aldıktan sonra oluşur. Bu komitede görev yapacak olan başkan ve üyelerinin bu tüzüğün 22’nci maddesinin 9’ncu alt maddesi dışında aranan koşullara sahip olması ve bu komiteye tesis masraflarına katılma payını ödemiş en az 3 (üç) yıllık asli üyeler arasından saptanarak atanır.

 

Sosyal

Bölümün Tanımı

107.

Sosyal Bölüm, derneğin üyelerine, aile bireylerine ve yakınlarına bu tüzükte belirtilen koşullar altında sosyal olanaklar sağlamak ve bu alanlarda eğitim gerçekleştirmek amacıyla, üyelerinin, ailelerinin, misafirlerinin ve üye yakınlarının faydalanacağı tesisleri ifade eder. Sosyal bölüm “Sosyal İşler Komitesi” tarafından yönetilir ve yönetim kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.

 

Bölge Temsilci-lerinin

Oluşumui

Görev,

Yetki

ve Sorumluluk-ları

108.

 1. Bölge temsilcileri, bu tüzüğün 21’nci maddesinde belirtilen bölgelerde oluşabileceği gibi yönetim kurulunun uygun göreceği bölgelerde de oluşturulabilir. Bölge temsilcisi olacak kişilerin, bu tüzüğün 22’nci maddesinin “9” alt maddesi dışında aranan koşullara sahip olması koşuldur.

 2. Bölge temsilcileri seçildikleri bölgelerden dernek yönetim kuruluna girmeye hak kazanır.

 3. Bölge temsilcisi olarak görev yaptığı bölgede derneği temsil eder.

 4. Kendi bölgesinde, derneğin yapacağı organizasyonlarda aktif görev alır.

 5. Bölge Temsilcileri yönetim kurullarında alınan kararları, bölgesindeki dernek üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

 

 

IX. KISIM

(MALİ HÜKÜMLER)

 

Bütçe

109.

Derneğin parasal işleri bir muhasebe planı ve mali işler yönetmeliği ile Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bir Bütçe ile yönetilir. Bütçe'de:

 1. Dernek,

 2. Sosyal ve İdari tesisleri,

 3. Taşınır ve taşımaz malların gelir ve giderleri, borçları, alacakları ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.

 

Bütçenin Hazırlanış

ve

Sunuluşu

110.

Bütçe tasarısı, dernek muhasebe planı ve mali işler yönetmeliğine uygun olarak son yılların gelir-gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirler, iş ve faaliyet dallarının harcamaları, yatırım gereksinmeleri, dernek ve üye ilişkileri gözönünde tutularak, amacı, gerekçeleri ve karşılaştırmaları ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yıllık olağan genel kurul toplantısından bir hafta önce, kesin hesap raporu ile birlikte çoğaltılmış olarak isteyen üyeye verilmek üzere dernek başkanlığında (merkezinde) hazır bulundurulur.

 

Ek Bütçe

111.

Yıl içinde oluşan yeni gereksinimler için ek ödenek zorunluluğunu duyan Yönetim Kurulu, bu ödeneği karşılayacak ek gelir belirten, bütçenin bir başka bölümünde aktarma ya da borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak, Genel Kurulu bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırır.

 

Yatırım Bütçesi

112.

Taşınır ve/veya taşınmaz mallar için bütçe yılı ya da gelecek yıllara sarkacak yatırım ve harcamalar önerebilmek ve yapabilmek için;

 1. Taşınır veya taşınmaz malın bir plan ve projesinin, maliyet ve yapılabilirlik (fizibilite) hesaplarının yapılmış olması ya da satın alınacaksa, taşınır veya taşınmazın her türlü niteliklerinin gösterilmesi,

 2. Plan ve projesinde ne kadar sürede bitebileceğinin belirtilmesi,

 3. Harcanacak paranın kaynaklarının gösterilmesi,

 4. Kaynak göstermede borçlanma varsa, borçlanmanın maliyeti ve ne kadar sürede ödeneceğinin, bütçe gerekçesinde açıkça gösterilmesi gereklidir.

 

Bütçenin Yürürlüğü

 

113.

Bütçe, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur.

Bütçe Uygulamaları

114.

Genel Kurulca kabul edilmiş olan bütçenin açık vermeden yürütülmesini sağlamak Yönetim Kurulunun görevidir. Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından dengeli bir biçimde uygulanır.

 

Aktarma Yetkisi

115.

Yönetim Kurulu, bütçe içinde yalnız bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisine sahiptir.

 

Yapılacak Harcamada Uygulanacak Yöntem

116.

Yapılacak harcama ve ödemelerde;

 1. Bütçenin bölüm ve kesimlerinde o iş için ödenek bulunması,

 2. Hak sahiplerinin makbuz ya da faturalarının bulunması ya da bordrolarda gösterilmiş olması,

 3. Yönetim Kurulu kararı olması,

 4. Mali Sekreter ile Başkanın, ya da asbaşkanın muhasebe fişlerinde imzalarının bulunması zorunludur. Muhasebe fişlerine, Yönetim Kurulu kararının gün ve sayısı yazılır, mali sekreter ödeme anında muhasebe fişini imza eder.

 

Avanslar

117.

Yönetim Kurulu, bütçesinde ödenek varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir malın satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans hizmetin bitimi ya da satın alınmasını izleyen en geç 7 (yedi) iş günü içinde hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Bu süre içinde avansını kapatmayan, parayı zimmetine geçirmiş sayılır. Verilen avans kapatılmadan kesinlikle ikinci bir avans verilemez.

 

Harcama

ve Ödemelerde Sorumluluk

118.

Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İç Denetim; bu tüzük ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul ve Denetleme Kurulu tarafından uygulanır. Bütçesinde ödenek ve Yönetim Kurulu kararı olmadan yapılan ödemelerden, Başkan ya da asbaşkan sorumlu olurlar ve ödemeleri yaptıranlar bunları tazmin ederler.

 

Mali Sekreter ve

Dernek Görevli-lerinin Sorumluluğu

119.

Tüzükte gösterilen koşullara uygun olmayan tahakkuk belgeleri karşılığında ya da belgesi olmadan ya da Yönetim Kurulu kararı ve muhasebe fişlerinde gösterilen yetkililerin imzası olmadan yapılan ödemelerden, Yönetim Kurulu Mali Sekreteri sorumlu olur. Mali Sekreter, Yönetim Kurulu kararı ile bu görevini belirli dernek görevlilerine (kadrolu çalışanlara) devredebilir. Ancak bu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tüzüğe aykırı olarak yapılan ödemelerden Yönetim Kurulu Mali Sekreteri ve dernek görevlileri sorumlu olup bunları tazmin ederler.

 

Tahsilatın Yapılması

120.

Dernek adına her türlü para tahsilatı, makbuz karşılığında Yönetim Kurulu Mali Sekreteri tarafından ya da Yönetim Kurulunca karara bağlanmış olması koşulu ile Mali Sekreterin sorumluluğunda kendilerine yetki verilen dernek görevlilerince (kadrolu çalışanlara) yapılır.

 

Makbuzlar

 

121.

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi onaylı olanları kullanılır. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirtir.

 

Saklanacak Defter,

Belge ve Yazışmalar

122.

Derneğin yasal ve yardımcı defterleri ile çeşitli belgeler ve yazışmalar 15 (onbeş) yıl süreyle Dernek arşivinde saklanır. Bu sürenin sonunda; yukarıda belirtilenler ile Genel Kurul tutanakları, ilgili organlarca birer tutanak düzenlenerek, Sicil Kurulu Başkanlığın kontrolunda imha edilmesi sağlanabilir.

 

Derneğin

Gelir Kaynakları

123.

 1. Devlet katkısı;

 2. Giriş bağışı ve üye aidatı;

 3. Profesyonel sürücü belgesi onay harcı;

 4. Parasal yardım ve bağışlar;

 5. İcar - kira gelirleri;

 6. Yap, işlet ve devret yatırım gelirleri;

 7. Para ceza gelirleri;

 8. Balo ve piyango bilet geliri;

 9. Sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelir;

 10. Tesis masraflarına katılma payı gelirleri;

 11. Diğer gelirler.

 

Derneğin  Giderleri

124.

 1. Tüzükte belirtilen amaçlara ulaşılması için harcanır;

 2. Görevlilerin ücretleri ve/veya yollukları;

 3. Yönetim Kurulunun uygun göreceği ve onaylayacağı diğer giderler;

 4. Derneğin istihdam maddesi uyarınca yapılacak giderler.

 

Tutulacak Defterler

ve

Kayıtlar

 

125.

Dernek yönetimi tarafından dernek amaçlarını gerçekleştirirken gerekli kayıtların tutulması için öngördüğü zorunlu defterler aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Üye Kayıt Defteri:

Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık ve/veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.

 1. Karar Defteri:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararları tarih, sayı sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Yönetim Kurulu üyelerinin imzaları ile tasdik olunur.

 1. Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri:

Gelen ve giden evrak, tarih ve sayısı ile bu deftere kayıt olunur.  Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları ilgili dosyalarda saklanır.

 1. Banka – Kasa Defteri:

Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve harcama belgeleri (Gider Pusulası) ile yapılır. Tüm harcamalar makbuz, fatura v.b. gibi resmi onaylı belgelerle, Dernek banka çeki karşılığında yapılır.

 1. Demirbaş Defteri:

Dernek adına alınan tüm emtialar (demirbaş eşya nitelikli) ve eşyalar bu deftere kaydedilerek derneğin demirbaşı olarak envanterlenir. Kullanım özelliğini yitiren ve/veya tamiri olanaksız olan demirbaşlar yönetim kurulunun kararı ile bu defterden kayıtlarının silinmesi ile envanterden çıkarılır. Bu konudaki yönetim kurulu kararı mutlak suretle karar defterine de kaydedilir.

 1. Misafir Kayıt Defteri:

Misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren bir defter tutulması gerekir.

 

Üye

Aidatının Ödenmemesi

126.

Üyelerin ödemekle zorunlu oldukları üye aidatın ödenmemesi halinde;

 1. Yıllık aidatını ödemeyen asli üyeye Sicil Kurulu; en son ödeme tarihinden sonra ilk 15 gün içerisinde yazılı olarak ödeme çağırısında bulunur.

 2. Yapılan çağrıya rağmen 15 (onbeş) günlük süre içinde aidat borçlarını ödemeyen üyenin kayıdı silinir.

 3. Kaydı silinen asli üyenin Sicil Kuruluna yeniden yazılı olarak başvurması halinde, geriye doğru en çok 3 (üç) yıllık ödenti borçları alınarak kaydı yeniden yapılır ve bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.

 4. Kaydı yeniden yapılan asli üye; Dernekteki seçme ve seçilme haklarını bir yıl süre ile kullanamaz.

 

 

X. KISIM

(DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ)

 

Derneğin

Feshi

127.

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul derneğin  feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerinin en az 2/3’ünün (üçte ikisinin) toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Bu şekilde toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde toplantıya 30 (otuz) dakika ara verilir ve hazır bulunan üye sayısı toplantı yeter sayısı olarak kabul edilir. Toplantıya katılan üye sayısı üye tam sayısının 1/3 (üçte biri) ise fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda bulunan üyelerin 2/3’nün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Tasfiye

Şekli

128.

 1. Dernek tasfiye edildikten sonra kalan taşınır ve taşınmaz malları hakkında karar verme yetkisi sadece Genel Kurula aittir ve alınan karar nihaidir.

 2. Dernek fesih edildiği takdirde taşınır veya taşınmaz mal varlığını Dernek Genel Kurul kararıyla ayni iş faaliyetleriyle ilgilenen başka bir derneğe ve/veya derneklere veya genel kurulun uygun göreceği şahıs veya kurum veya kuruluşlara bırakabilir.

 

 

XI. KISIM

(MÜTEFERRİK HÜKÜMLER)

 

Müteferrik Hükümler

129.

 1. Dernek kuruluşu her sene uygun bir düzenle kutlanır.

 2. Genel Kurul derneğin sosyal kısmını kuracaktır. Derneğin sosyal kısmından üyelerinin faydalanması ve bunun karşılığında sosyal tesis  masraflarına katılma şekilleri ile misafirlerin sosyal tesislerden yararlanma şartları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve Genel Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 3. Kurulların seçim devreleri sonunda veya dağılma ve görevi bırakma meydana geldiğinde her kurul bir devir teslim işlemini yaparak durum bir tutanakla belgelenir ve  karar defterine geçirilir.

 4. Genel Kurulda alınan kararlar üyelere ve diğer ilgililere ilân tahtasına asılmak sureti ile de duyrulur.

 5. Dernek, bir sivil toplum kuruluşudur.

 6. Dernek lokali ve sosyal tesisleri olması halinde üye olmayanlar devam edemez.

 7. Genel Kurul Kararları ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin isimlerini en geç 7 (yedi) gün içerisinde ilgili kaymakamlığa ve diğer ilgili yasal merciilere bildirir.

 

 

XII. KISIM

(GEÇİCİ HÜKÜMLER)

 

Yönetmelik Yapımında Süre

 

1.

Yönetim kurulu, bu tüzüğün kabulü tarihinden başlayarak en geç bir (1) yıl  içinde tüzük maddeleri uyarınca, bütün yönetmelikleri hazırlar ve yürürlüğe koyar.

 

Seçilmek İçin Yeterli Süre Olmaması

2.

Bu tüzükte, başkan ve organlara seçilmek için belirtilen koşullardaki süreler olmaması durumunda, derneğe üye olduktan itibaren seçilmek için aranan süreler yıl olarak tamamlanıncaya kadar dikkate alınmaz. Bu durumda başkan ve organlara, asli üyelik vasıf, koşul ve yükümlülüklerini yerine getiren tüm üyeler aday olabilirler. Kuruluşundan sonra seçimler için yeterli süreler tamamlanmış ise üyelik sürelerini tamamlayan üyeler aday olabilirler.

 

XIII. KISIM

(DİĞER HÜKÜMLER)

 

Mesleki Faaliyet Bölümlerinin Yönetimi

130.

Derneğin bütün mesleki faaliyet bölümlerinin yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu her mesleki faaliyet bölümü için gerekli gördüğü bir komiteyi kurabilir. Bu komiteler, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında çalışırlar ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

 

Üyelere Yapılacak Bildiriler

131.

Üyelere yapılacak bildiriler; kurucu üye ve/veya üye başvuru formunda bildirdiği adresine, değiştirip de yazılı olarak kayıttan geçirterek derneğe bildirmişse o adresine, adresi bulunamıyorsa, dernek merkezinde ilân tahtasına bir hafta süre ile asılarak yapılır.

 

Genelge Çıkartma Yetkisi

132.

Yönetim Kurulu, bu tüzüğün ön gördüğü yönetmelikleri çıkarıncaya kadar, gerekli görülen bütün konularda ve komite çalışmalarında, ivedilikle genelge çıkartarak işlemleri düzenli yürütme yetkisine sahiptir. Üyeler genelgelere uymakla sorumludurlar.

 

Yönetmelik Yapma

Yetkisi

 

133.

Yönetim Kurulu, bu tüzükte belirtilen konularda yönetmelik yapma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler ya doğrudan ya da genel kurulun onayından geçirilerek yürürlüğe konur. Yönetmeliklerin ön gördüğü tüm şartlara üye kişiler uymakla sorumludurlar.

 

Denetim Yetkisi

 

134.

Dernek yönetimi tarafından Dernek amaçlarını daha iyi gerçekleştirirken gerekli kayıtların tutulması için öngördüğü defterlerle denetimler yapılır.

 1. Mali Denetim:

Mali konuların kayıtlarının yapıldığı Gelir-Gider Defteri ile Kasa-Banka Defteri ve bunların evrakları, yıl boyunca Denetleme Kurulu tarafından kontrol edilir.

 1. İdari Denetim:

Genel Kurul tarafından seçilen Denetleme Kurulu tarafından, tüzük esasları ve yönetmelikler dahilinde yapılır. Uygulamada görülen aksaklıklar Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilir.

 

Tüzük Değişiklikleri

ve

Kabul Oyu

 

135.

Tüzük değişikliği 2 şekilde yapılır.

 1. Yönetim kurulu:

Görevde bulunan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tüzük değişikliğini gerekli görmesi durumunda bu değişiklikleri olağan genel kurul toplantılarında ve/veya Tüzük Kurultayında yapılabilir.

 1. Genel kurul:

Genel kurul üyelerinin 2/3’ünün yazılı talebi ile yapılabilir. Böylesi bir talep olması durumunda tüzük değişikliği gündeme alınır, oylanır ve olumlu karar alınması durumunda ileriki bir tarihte (yönetim kurulunun belirleyeceği en geç 3 ay içinde) Tüzük Kurultayında yapılır.

 1. Tüzük değişikliği; Olağan Genel Kurul Toplantılarında ve/veya Tüzük Değişiklik Kurultaylarında genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler tarafından yapılır. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği toplantılarda bu tüzüğün 41’nci maddesinde belirtilen karar alma sayısı dikkate alınmadan, toplantıya iştirak eden üyelerin 2/3’ünün kabul oyu ile değişiklik yapılabilir.

 

Yürütme Yetkisi

136.

Bu tüzüğü, Kıbrıs (Türk) Toplu Taşımacılar Birliği Derneği adına Dernek Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu Üyeleri yürütür.

 

Yürürlüğe Giriş

137.

Bu tüzük, genel kurul üyeleri tarafından onaylandığı andan itibaren ve resmi makamlara yazılı olarak bildirildiği zaman yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

EK - 2

BOŞ OY PUSULASI ÖRNEĞİ

 

BAŞKAN ADAYININ ADI SOYADI

: …………………………………………………………...

 

YÖNETİM KURULU

ASLİ ÜYE

YEDEK ÜYE

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 

 

 

 

 

SİCİL KURULU

ASLİ ÜYE

YEDEK ÜYE

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 

DENETLEME KURULU

ASLİ ÜYE

YEDEK ÜYE

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 

DİSİPLİN KURULU

ASLİ ÜYE

YEDEK ÜYE

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

………………………………..

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 1.  

………………………………..

 

 

BAŞKANLIK

DİVANI

MÜHÜRÜ

SİCİL

KURULU

MÜHÜRÜ

 

EK – 3

TEK TİP OY PUSULASI ÖRNEĞİ

 

 

Başkan

Adayı   : ……………………………………

 

 

EVET

 

 

Başkan

Adayı  : …………………………………….

 

EVET

 

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

5.

……………………………………..

 

5.

……………………………………..

 

6.

……………………………………..

 

6.

……………………………………..

 

7.

……………………………………..

 

7.

……………………………………..

 

8.

……………………………………..

 

8.

……………………………………..

 

9.

……………………………………..

 

9.

……………………………………..

 

10.

……………………………………..

 

10.

……………………………………..

 

11.

……………………………………..

 

11.

……………………………………..

 

12.

……………………………………..

 

12.

……………………………………..

 

13.

……………………………………..

 

13.

……………………………………..

 

14.

……………………………………..

 

14.

……………………………………..

 

15.

……………………………………..

 

15.

……………………………………..

 

16.

……………………………………..

 

16.

……………………………………..

 

YEDEK ÜYE

YEDEK ÜYE

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

 

SİCİL KURULU

SİCİL KURULU

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

 YEDEK ÜYE

YEDEK ÜYE

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

 

DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULU

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

YEDEK ÜYE

YEDEK ÜYE

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

 

 

DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN KURULU

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

3.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

4.

……………………………………..

 

5.

……………………………………..

 

5.

……………………………………..

 

YEDEK ÜYE

YEDEK ÜYE

1.

……………………………………..

 

1.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

2.

……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYE GİRİŞİ